Een groenroze mot en drie leestips

Groen­ro­ze mot gevon­den tus­sen het hout in de schuur. Het beest­je leef­de helaas niet meer. Ik moet nog opzoe­ken op inter­net wat het pre­cies voor een exem­plaar is.

Lees­tips:

“Having been for years lau­ded for their obsce­ne wealth, razor-sharp intel­lects, deci­si­ve­ness and mas­tery of detail, they [the tech titans] were now live on TV loo­king defen­si­ve, eva­si­ve and shif­ty.” On fading nerd immu­ni­ty => At last, the tech titans’ nerd immu­ni­ty shows signs of fading — the guardian

“Over­al om ons heen pro­be­ren voor­stan­ders van een auto­ri­tair sys­teem, van tiran­nie met ande­re woor­den, het roer over te nemen.[…] Zij zijn daar­bij in som­mi­ge geval­len angst­wek­kend suc­ces­vol. Hun recept is, gros­so modo, over­al het­zelf­de.” => Herfst­tij van de demo­cra­tie — wellalwayshaveparissite

“Wat gebeurt er met ver­ge­ten schrij­vers? Ook hun nala­ten­schap ligt keu­rig opge­bor­gen in het gro­te archief van het Lite­ra­tuur­mu­se­um, maar zon­der con­cre­te aan­lei­ding gaat nie­mand er meer naar op zoek. Tot nu. Ont­dek ze hier” => Spoor­zoe­ken in het archief — literatuurmuseum