20200808 — Microblogging

[RT] @hansschnitzler: “Zelfs het meest ele­men­tai­re besef van de samen­hang tus­sen posi­tie­ve en nega­tie­ve vrij­heid ont­gaat je, en dat maakt je een kari­ka­tuur van een vrij­heids­ac­ti­vist.” Open brief van Leon Ver­don­schot aan een waan­zin­ni­ge => ‘De bedrei­gers van onze demo­cra­tie komen ver­momd als de ver­de­di­gers ervan’ — revu

[3:37 PM] “[…] the spi­rit was writ­ten for me, but the glim­mers them­sel­ves wan­ted the effort of a struc­tu­re, a sha­pe to live and bre­a­the in.” => ‘I deci­ded the book should tas­te like a lime’: DBC Pier­re on wri­ting Ver­non God Litt­le — the guardian

[4:22 PM] Rode hei­de­li­bel in de achtertuin

[RT] @paul_vd_werf: Nieu­we blog­post: hoe vorm je nieu­we gewoon­tes vol­gens Char­les Duhigg (The Power of Habit)

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~