Dossier Indië

‘Neder­land hecht tra­di­ti­o­neel sterk aan de aflos­sing van schul­den en geniet op dat vlak een repu­ta­tie. Het is niet meer dan recht­vaar­dig om ook onze eigen schul­den te onder­zoe­ken en de ver­ant­woor­de­lijk­heid te nemen die we van ande­ren ver­lan­gen’ => De Indi­sche Neder­lan­ders zijn geof­ferd voor gro­te­re belan­gen — ftm

Op het twit­ter account van @museumkaart lees ik: ‘Van­daag vie­ren we het ein­de van de Japan­se bezet­ting van Neder­lands-Indië op 15 augus­tus 1945 en van de Twee­de Wereld­oor­log daar. In het @Wereldmuseum Rot­ter­dam kijk je in de ten­toon­stel­ling ‘Dos­sier Indië’ op een ande­re manier naar kolo­ni­a­le foto­gra­fie’ => Dos­sier Indië — wereldmuseum

De vroeg­ste foto’s schet­sen een droom­beeld van een prach­tig Indië. Zo toont de expo­si­tie hoe er in de 19e eeuw een mythisch beeld van de kolo­nie werd gecre­ëerd. Aan het ein­de van de 19e eeuw en in de 20ste eeuw ver­an­de­ren de foto’s van karak­ter: er ont­staat een scher­per beeld van de maat­schap­pe­lij­ke verhoudingen. 

De ten­toon­ge­stel­de foto’s zijn onder­ver­deeld in de vol­gen­de drie secties:

  • Foto­gra­fie
  • Indo­ne­sië als wingewest
  • Van ‘poli­ti­o­ne­le acties’ naar kolo­ni­a­le oorlog