Weten wij wel wat we hebben weggegeven?

En aan al die men­sen die in de tus­sen­tijd jere­mi­ë­ren over ‘cen­suur’ van Facebook of die menen dat hen iets wezen­lijks wordt afge­pakt met de Black­fa­ce-ver­ban­ning, zou ik de vraag wil­len stel­len: maar weten jul­lie wel wat je hebt weg­ge­ven? En aan wie?”

Opi­nie: Facebook gaat het om de macht, niet om het zwar­te man­ne­tje — door Hans Schnitz­ler, in de Volkskrant

Moe­ten we de koers­wij­zi­ging bij facebook om “daad­krach­ti­ger” in te grij­pen bij onwel­ge­val­li­ge of haat­dra­gen­de berich­ten als een posi­tie­ve wen­ding in de goe­de rich­ting beschou­wen of zijn er ande­re belan­gen in het spel? Hans Schnitz­ler denkt er het zij­ne van en wijst op het volgende:

Wat […] als hor­ror­sce­na­rio voor Zuc­ker­berg en de zij­nen boven de markt hangt, is de zoge­he­ten PACT-act: een wets­voor­stel waar­bij zij open­baar moe­ten maken hoe en waar­om zij fil­te­ren. Met deze wet ligt de weg naar wet­te­lij­ke aan­spra­ke­lijk­heid open, wat een exis­ten­ti­ë­le bedrei­ging bete­kent voor een indu­strie die zich tot voor kort immuun waan­de voor wel­ke vorm van regu­le­ring dan ook. 

Maar hij gaat nog een stap­je ver­der (met het uit­zoo­men om het gro­te­re plaat­je te zien) en wijst op een ont­wik­ke­ling die is inge­zet tij­dens de corona­cri­sis waar hij ‘een indu­strie [ziet] die de pan­de­mie aan­grijpt om hun Black Mir­ror-ima­go wit te was­sen en hun grip op poli­tiek, bestuur en onder­wijs te ver­ster­ken’. En daar­in staat facebook niet alleen. Ook goog­le, micro­soft en ama­zon doen zich gel­den. Schnitz­ler ver­wijst in dit ver­band naar een essay door Nao­mi Klein in The Inter­cept waar­in zij het heeft over ‘een ‘Screen New Deal’, een groot­scha­lig publiek-pri­vaat expe­ri­ment dat ons in rap tem­po naar een no touch-toe­komst voert’.

En zo staat uit­ein­de­lijk het eigen­be­lang toch weer voor­op bij deze techgiganten.