Dinsdag, 25 augustus 2020

“Wat heb je eraan om te weten wat je niet hebt en niet kent? Kes­te­mont: „Als je weet dat je maar een klein deel hebt van wat er ooit was, dan nodigt dat uit tot een zeke­re beschei­den­heid.” => De jacht op de ver­lo­ren rid­der­ro­mans — nrc

Vol­gen­de week gaat de cur­sus Inlei­ding Let­ter­kun­de van start en zoals het een ijve­rig stu­dent betaamt ben ik al begon­nen met lezen in de rea­der en heb de eer­ste samen­vat­tin­gen gemaakt. In blok 1 wordt stil­ge­staan bij de mid­del­eeu­wen en rede­rij­kers, en in hoofd­stuk 3 is er een hoofd­stuk opge­no­men over het gen­re van de rid­der­ro­mans. Het is daar­om niet ver­won­der­lijk dat mijn oog viel op een arti­kel in het NRC over een alter­na­tie­ve bena­de­ring via eco­lo­gi­sche sta­tis­tiek om te bepa­len hoe­veel ver­schil­len­de rid­der­ro­mans er waar­schijn­lijk in totaal geweest zijn. Mike Kes­te­mont (Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen) en Fol­gert Kars­dorp (Meer­tens Insti­tuut) heb­ben dat bere­kend, met behulp van sta­tis­ti­sche metho­den die afkom­stig zijn uit de biologie:

Bio­lo­gen zijn gewend om de bio­di­ver­si­teit van natuur­ge­bie­den te meten: hoe­veel soor­ten plan­ten en die­ren komen er voor? Daar­bij doet zich het pro­bleem voor dat er altijd een klein aan­tal soor­ten is dat je heel veel waar­neemt, en een groot aan­tal soor­ten dat je maar één keer of zelfs hele­maal niet waar­neemt. Omdat het nooit lukt om álle soor­ten die in zo’n gebied voor­ko­men waar te nemen, maken de bio­lo­gen dan een schat­ting van wat ze niet heb­ben waar­ge­no­men. Daar is een metho­de voor bedacht.

Van 25–26 augus­tus 1914 vond de “Plun­de­ring van Leu­ven” plaats. 10.000 inwo­ners wer­den door de Duit­sers ver­dre­ven, 248 bur­gers von­den de dood en ruim 2.000 gebou­wen wer­den ver­woest, waar­on­der de Uni­ver­si­teits­bi­bli­o­theek die 300.000 mid­del­eeuw­se boe­ken en manu­scrip­ten bezat.

Op 26 sep­tem­ber vindt de vir­tu­e­le CW dag plaats Het the­ma van deze dag is clo­se rea­ding in tij­den van soci­al dis­tan­cing U kunt kie­zen uit ver­schil­len­de work­shops. Bekijk het pro­gram­ma via: Onli­ne work­shops: clo­se rea­ding in tij­den van soci­al distancing

In maart van dit jaar bezocht ik de Regio­dag Cul­tuur­we­ten­schap­pen. Je kunt hier lezen hoe ik die dag erva­ren heb. Het was tevens de laat­ste keer dat ik mijn mede­stu­den­ten van de OU in leven­de lij­ve mocht ont­moe­ten want al heel snel hier­na gin­gen over naar de intel­li­gen­te lock­down en moest alles vir­tu­eel. En zo komt het dat een nieu­we Regio­dag eind sep­tem­ber ook nu helaas alleen onli­ne geor­ga­ni­seerd mag wor­den. Inmid­dels heb ik mijn deel­na­me­for­mu­lier al inge­zon­den en een keu­ze gemaakt uit de ver­schil­len­de work­shops die aan­ge­bo­den wor­den na het geza­men­lijk programma.

Voor de pauze:

  • De kolo­nie in beeld (dr. Caro­li­ne Drieënhuizen)
  • Een ‘over­rea­ding’ van Van Gog­hs Schoe­nen (dr. Nat­ha­lie Zonnenberg)

Na de pauze:

  • Ame­ri­ca­na (dr. Frank Inklaar)
  • Een ‘mul­ti­cul­tu­reel dra­ma’ avant la let­tre? (dr. Jan Oosterholt)
  • Kant, Wat is ver­lich­ting? (dr. Marie­ke Bor­ren en dr. Tom Giesbers)