Microblogging: Enquête Literatuurgeschiedenis

[Twit­ter RT] @RemcoSleiderink: De @KB_Nederland en @taalunie wer­ken aan een nieu­we ver­sie van Lite­ra­tuur­ge­schie­de­nis .nl (en ik help voor de mid­del­eeu­wen). Daar­om een klei­ne enquê­te rond de wen­sen en behoef­tes van gebrui­kers. Je kunt ano­niem ant­woor­den. Alvast bedankt! => Vra­gen­lijst Literatuurgeschiedenis.nl

Een han­di­ge web­si­te die ik regel­ma­tig gebruik gaat bin­nen­kort op de schop. Via een vra­gen­lijst (meer­keu­ze en open vra­gen) kun je (des­ge­wenst ano­niem) aan­ge­ven wat voor jou belang­rijk is waar­mee reke­ning gehou­den moet wor­den in de nieu­we ver­sie. Een klei­ne moeite.

~ ~ ~