Maand: september 2020

Leopold valt opnieuw?

[Twit­ter RT] OU Cul­tuur: Nu de stand­beel­den van Leo­pold II van hun sok­kel val­len, hoe onder­rich­ten we ons­zelf over zijn kolo­nie? Lees de column van Sarah de Mul, hoog­le­raar Lite­ra­tuur, cul­tuur en diver­si­teit @OU_Nederland via https://edu.nl/jcvda #Oost­West #MvdG #Cul­tuur => Leo­pold must fall? Er wor­den flink wat kant­te­ke­nin­gen gezet door Sarah de Mul bij de zoge­naam­de …

Verder lezen

Botanische tuinen

[Twit­ter RT] @CDrieenhuizen: De @MaandvdGesch staat weer voor de deur! Als @Cultuur_OU zijn we bezig met veel span­nen­de din­gen. Het eer­ste event dat u onli­ne kunt bij­wo­nen is dit webi­nar over bota­ni­sche tui­nen, geor­ga­ni­seerd door @MBorren en mij. Zien wij u 8 okto­ber online? Het the­ma van de maand van de geschie­de­nis dit jaar is …

Verder lezen

Online Dag Cultuurwetenschappen OU — Close Reading

[Twit­ter 10:37 AM] In de ple­nai­re lezing op de lan­de­lij­ke onli­ne dag van @Cultuur_OU Cul­tuur­we­ten­schap­pen licht Caro­lijn Vis­ser een tip­je vd slui­er van haar nieu­we boek ‘De vader van Gra­ce’. [11:43 AM] En nu een boei­en­de work­shop door @CDrieenhuizen over ‘De kolo­nie in beeld’ en hoe je clo­se rea­ding kunt inzet­ten bij het gebruik van …

Verder lezen

Allerhoogste tijd voor Allerzielen

[Twit­ter RT] @Cultuur_OU: De column van Jan Oos­ter­holt, uni­ver­si­tair docent let­ter­kun­de @OU_Nederland, baseert zich op Cees Noot­e­booms Ber­lijn­beeld in de roman Aller­zie­len. Lees ‘Een stad die zich naar het oos­ten uit­strekt’ — OU.nl Van Cees Noot­e­boom heb ik alleen het boe­ken­week­ge­schenk Het vol­gen­de ver­haal in mijn kast staan dat hij geschre­ven heeft in 1991. Dat …

Verder lezen

Win-winsituatie

[Twit­ter RT] @hansschnitzler: “Facebook Says it Will Stop Ope­ra­ting in Euro­pe If Regu­la­tors Don’t Back Down.” Plea­se Facebook, for once make your pro­mi­se come true. Een beet­je facebook bas­hen. Blijft leuk. En noodzakelijk. In dit geval gaat het om een voor­ge­no­men beslis­sing van The Irish Data Pro­tec­ti­on Com­mis­si­on dat facebook moet stop­pen met het door­zen­den van …

Verder lezen

De OU gaat op zoek naar het WIJ en ZIJ

[Twit­ter RT] @Cultuur_OU: Voor de Maand van de Geschie­de­nis gaan we op zoek­tocht naar het WIJ en ZIJ in de geschie­de­nis van cul­tu­reel erf­goed. Bezoek ons plat­form dat t/m okto­ber uit­ge­breid wordt met diver­se bij­dra­gen en meld je aan voor één van onze webinars! Zie => Maand van de Geschie­de­nis 2020 op de OU website …

Verder lezen

“Alle academische telwerkzaamheden ten spijt…”

[Twit­ter RT] @fonolog: Elma Dray­er, altijd trots als ze iets niet begrijpt – en dus per­ma­nent trots – beweert zon­der argu­men­ta­tie dat het ‘echt niet uit­maakt of je man of vrouw bent’ als ze net een boek heeft gele­zen waar­van de auteur heeft laten zien dat het wél uit­maakt. (1/6) => Juist in de lite­rai­re …

Verder lezen

Het lichaam in de middeleeuwen zoals je het nog nooit eerder zag

[Twit­ter RT] @UvA_Humanities: Hei­li­gen zon­der hoofd, een vol­le­dig behaar­de Maria: de late mid­del­eeu­wen ken­den een intri­ge­ren­de beeld­cul­tuur. Kunst­his­to­ri­cus Wen­de­lien van Welie stel­de de ten­toon­stel­ling Body Lan­gu­a­ge samen, van­af 25 sep­tem­ber te bewon­de­ren in muse­um @catharijne. => Won­den, bloed en haren: het lichaam in de mid­del­eeuw­se kunst — uva Een wel heel bij­zon­de­re ten­toon­stel­ling als ik zo …

Verder lezen

De Hanze-mentaliteit en het zoveelste bewijs dat facebook desastreus is voor onze samenleving

[RT Twit­ter] @Cultuur_OU: Lees­tip: Wat nou VOC … wij heb­ben een Han­ze-men­ta­li­teit! Geschre­ven door Frank Inklaar, uni­ver­si­tair docent cul­tuur­ge­schie­de­nis @OU_Nederland. Res­sen­ti­ment tegen ‘het wes­ten’, tegen ‘de rand­stad’. Het is iets waar ik zelf bij tijd en wij­le ook wel last van heb. In het arti­kel van Frank Inklaar wordt de her­nieuw­de belang­stel­ling van Zwol­le als …

Verder lezen

‘Het giftige rioolwater van de sociale media’

[Twit­ter RT] @hansschnitzler: “De Facebook-machi­ne­rie is zo afge­steld dat zij blij­vend een ‘gezon­de’ dosis ophef en ver­ont­waar­di­ging pro­du­ceert.” Klei­ne aan­vul­ling op een ver­der pri­ma column. Eer­der ver­sche­nen: Laat menings­vor­ming niet over tech-mono­po­lis­ten — ftm => @SanderSchimmelp: Nieu­we column: Nee, niet ieder­een heeft recht op een mening, en al hele­maal niet om gehoord te wor­den. Het …

Verder lezen