Versla het algoritme

Een plat­form dat door scho­len in de VS gebruikt wordt om onli­ne toet­sen af te laten nemen kan mak­ke­lijk voor de gek gehou­den wor­den. Bij de open vra­gen althans. Zorg ervoor dat je in het ant­woord­veld een woor­den­brij van min of meer rele­van­te ter­men opneemt, of dat je deze woor­den ver­werkt in cohe­ren­te zin­nen (als je het wel laten doen over­ko­men als­of je goed over je ant­woord hebt nage­dacht), en je zult een hoge sco­re heb­ben. Soms vol­staat het ook om de vraag te copi­ë­ren en als ant­woord te plak­ken omdat daar blijk­baar vol­doen­de infor­ma­tie in staat om het ant­woord als goed te ken­mer­ken. Het algo­rit­me is uit­ein­de­lijk slechts op zoek naar sleu­tel­woor­den om een sco­re te bepa­len, en is niet geïn­te­res­seerd naar hoe het ant­woord is opgesteld.

=> The­se stu­dents figu­red out their tests were gra­ded by AI — and the easy way to cheat — the verge

Docen­ten kun­nen voor­dat het plat­form auto­ma­tisch een cij­fer gene­reert de ant­woor­den inzien, maar blijk­baar wordt dat in bij­na alle geval­len niet gedaan.