Foto’s lezen, hoe doe je dat?

@CDrieenhuizen: Wel­ke stu­dent @Cultuur_OU komt vol­gen­de week met mij enke­le foto’s uit kolo­ni­aal Indo­ne­sië ana­ly­se­ren? Ik ver­heug mij er op met elkaar van gedach­ten te wis­se­len! => @Cultuur_OU: Het nauw­keu­rig lezen van cul­tuur­ui­tin­gen (clo­se rea­ding) vormt de kern van alle CW-dis­ci­pli­nes Kom hier­over meer te weten op de vir­tu­e­le CW-dag op zater­dag 26 sep­tem­ber 2020 #let­ter­kun­de #filo­so­fie #kunst­ge­schie­de­nis #cul­tuur­ge­schie­de­nis Lees nu meer op => Onli­ne work­shops: clo­se rea­ding in tij­den van soci­al dis­tan­cing — OU

Bin­nen­kort is het zover, de vir­tu­e­le Cul­tuur­we­ten­schap­pen-dag van de OU staat gepland voor zater­dag 26 sep­tem­ber. Het pro­gram­ma begint met een alge­me­ne inlei­ding en ver­vol­gens een lezing door de schrijf­ster Caro­lijn Vis­ser. Daar­na zijn er ver­schil­len­de work­shops geor­ga­ni­seerd waar je een keu­ze uit moet maken omdat het paral­lel­ses­sies zijn. 

Eén van de work­shops waar ik me voor heb inge­schre­ven wordt ver­zorgd door Caro­li­ne Drie­ën­hui­zen die ons gaat laten zien wat er bij komt kij­ken wan­neer je (his­to­ri­sche) foto’s aan een gede­tail­leerd onder­zoek onder­werpt. Zij zal zich spe­ci­fiek rich­ten op foto’s uit de kolo­ni­a­le peri­o­de in Nederlands-Indië.

Geef een antwoord