Hanze-mentaliteit / #deletefacebook

@Cultuur_OU: Lees­tip: Wat nou VOC … wij heb­ben een Han­ze-men­ta­li­teit! Geschre­ven door Frank Inklaar, uni­ver­si­tair docent cul­tuur­ge­schie­de­nis @OU_Nederland.

twit­ter

Res­sen­ti­ment tegen ‘het wes­ten’, tegen ‘de rand­stad’. Het is iets waar ik zelf bij tijd en wij­le ook wel last van heb. In het arti­kel van Frank Inklaar wordt de her­nieuw­de belang­stel­ling van Zwol­le als een han­ze­stad in ver­band gebracht met dit res­sen­ti­ment. Het zou een (onbe­wus­te) poging zijn om de rol van de regio in de nati­o­na­le geschie­de­nis pro­mi­nen­ter in beeld te bren­gen. Zon­der dat we er mis­schien altijd bij stil­staan is onze nati­o­na­le geschie­de­nis voor een groot deel gericht op het wes­te­lijk deel van ons land. Dat leidt ertoe dat niet ieder­een zich kan her­ken­nen in het beeld dat daar­in geschetst wordt. De vie­ring van het 750-jarig bestaan van Zwol­le als stad in het jaar 1980 en de aan­dacht voor de his­to­ri­sche bete­ke­nis van Zwol­le als han­ze­stad kan gezien wor­den als het start­punt van deze her­waar­de­ring van de eigen regi­o­na­le geschiedenis:

Het pro­fiel van Han­ze­stad bleek aan te slaan. ‘Han­ze’ is een aan­trek­ke­lijk the­ma met een gro­te en posi­tief-gela­den naams­be­kend­heid, bij­voor­beeld omdat het is opge­no­men in de canon van Neder­land en daar­door inge­bed in het Neder­land­se geschie­de­nis­on­der­wijs. Boven­dien is ‘Han­ze’ iets unieks dat de Han­ze­ste­den onder­scheidt van het over­gro­te deel van de Neder­land­se steden.

Wat nou VOC…

Inklaar sluit af met te stel­len dat deze eigen gemaak­te iden­ti­teit wel iets is van de laat­ste jaar. Het is een con­struc­tie, maar wel een­tje die suc­ces­vol is gebleken:

Er is spra­ke van een gecon­stru­eer­de iden­ti­teit, want voor 1980 speel­de ‘Han­ze’ geen enke­le rol in de Zwol­se bele­ving. Maar het is een gecon­stru­eer­de iden­ti­teit die aan­slaat en een deel van de ver­kla­ring daar­voor ligt in het gege­ven dat deze iden­ti­teit zich impli­ciet afzet tegen het domi­nan­te dis­cours in Neder­land. In het wes­ten heb­ben ze de VOC, maar in het oos­ten heb­ben ze een Hanze-mentaliteit.

Wat nou VOC…

@hansschnitzler: Wow. This shows — yet again — that Facebook is a demo­cra­cy dis­mant­ling machi­ne. Memo by for­mer Facebook employ­ee Sop­hie Zhang. “I know that I have blood on my hands by now.” => “I Have Blood on My Hands”: A Whis­t­le­blo­wer Says Facebook Igno­red Glo­bal Poli­ti­cal Mani­pu­la­ti­on — buzzfeednews.com

twit­ter

“In the three years I’ve spent at Facebook, I’ve found mul­ti­ple bla­tant attempts by foreign nati­o­nal govern­ments to abu­se our plat­form on vast sca­les to mis­lead their own citi­zen­ry, and cau­sed inter­na­ti­o­nal news on mul­ti­ple occa­si­ons,” wro­te Zhang, who decli­ned to talk to Buzz­Feed News. Her Lin­kedIn pro­fi­le said she “wor­ked as the data sci­en­tist for the Facebook Site Inte­gri­ty fake enga­ge­ment team” and dealt with “bots influ­en­cing elec­ti­ons and the like.”

I have blood at my hands

Waar­om blij­ven zoveel men­sen facebook gebrui­ken als je dag na dag de sta­pel bewijs­last ziet groei­en dat dit bedrijf wereld­wijd zo’n destruc­tie­ve impact heeft? Wat is er voor nodig om gebrui­kers dat fina­le duw­tje in de rug te geven om hun account defi­ni­tief af te sluiten?

The memo is a dam­ning account of Facebook’s fai­lu­res. It’s the sto­ry of Facebook abdi­ca­ting res­pon­si­bi­li­ty for malign acti­vi­ties on its plat­form that could affect the poli­ti­cal fate of nati­ons out­si­de the Uni­ted Sta­tes or Wes­tern Euro­pe. It’s also the sto­ry of a juni­or employ­ee wiel­ding extra­or­di­na­ry mode­ra­ti­on powers that affec­ted mil­li­ons of peo­p­le wit­hout any real insti­tu­ti­o­nal sup­port, and the per­so­nal tor­ment that followed.

I have blood at my hands

Geef een antwoord