20200920

“Alle aca­de­mi­sche tel­werk­zaam­he­den ten spijt…”

@fonolog: Elma Dray­er, altijd trots als ze iets niet begrijpt – en dus per­ma­nent trots – beweert zon­der argu­men­ta­tie dat het ‘echt niet uit­maakt of je man of vrouw bent’ als ze net een boek heeft gele­zen waar­van de auteur heeft laten zien dat het wél uit­maakt. (1/6) => Juist in de lite­rai­re wereld maakt het écht niet meer uit of je man of vrouw bent — volkskrant

twit­ter

Naar aan­lei­ding van het boek Dit is geen vrou­wen­boek door lite­ra­tuur­we­ten­schap­per en taal­tech­no­loog Cori­na Koolen schreef Elma Dray­er een column in de Volks­krant waar­in ze net als twee jaar gele­den bij de dis­ser­ta­tie van Koolen opnieuw niet mee­gaat in de stel­ling­na­me van het boek dat vrou­we­lij­ke auteurs struc­tu­reel ach­ter­ge­steld wor­den in het lite­rai­re domein. Marc van Oos­ten­dorp vindt daar wat van in een zes­tal tweets (draad­je!). Hij haalt dezelf­de zaken uit de column die ik zelf ook vir­tu­eel onder­streept had tij­dens lezing. Voor­al dat Dray­er de fei­te­lij­ke bewijs­last negeert (“Alle aca­de­mi­sche tel­werk­zaam­he­den ten spijt…”) en haar eigen con­clu­sie trekt vind ik teke­nend. Het past niet in je straat­je, dus schuif je het opzij.

Geef een antwoord