20200922

Win-winsituatie

@hansschnitzler: “Facebook Says it Will Stop Ope­ra­ting in Euro­pe If Regu­la­tors Don’t Back Down.” Plea­se Facebook, for once make your pro­mi­se come true.

twit­ter

Een beet­je facebook bas­hen. Blijft leuk. En noodzakelijk.

In dit geval gaat het om een voor­ge­no­men beslis­sing van The Irish Data Pro­tec­ti­on Com­mis­si­on dat facebook moet stop­pen met het door­zen­den van gebrui­kers­da­ta naar ser­vers in de VS omdat dit in strijd zou zijn met de Euro­pe­se privacyregels. 

Yvon­ne Cun­na­ne, ver­ant­woor­de­lijk in Ier­land voor de data­op­slag van facebook is het daar niet mee eens en geeft aan waar­om facebook zo belang­rijk is voor Euro­pa en dat het funest zou zijn indien facebook zich zou moe­ten terug­trek­ken zoals het dreigt te zul­len doen. 

Het lijkt mij eer­der een win-winsituatie.

Besi­des thre­a­tening to clo­se down Facebook and Inst­agram com­ple­te­ly, Cun­na­ne also points out that Facebook is an impor­tant tool for the free­dom of expres­si­on of its 410 mil­li­on EU users — it also repor­ted­ly gene­ra­ted €208 bil­li­on in sales for com­pa­nies who use the platforms.

What she fai­led to men­ti­on, though, is that the ser­vi­ce has also been weapo­n­i­zed to sow dis­in­for­ma­ti­on and con­spi­ra­cy the­o­ries, as well as being used to influ­en­ce the results of votes across the regi­on, inclu­ding the U.K.’s deci­si­on to lea­ve the EU.

Facebook’s enti­re busi­ness model relies on being able to easi­ly and quick­ly trans­fer data across the glo­be so that it can bet­ter tar­get users with ads. By dis­rup­ting that flow of data, the EU is thre­a­tening Facebook’s reve­nue poten­ti­al, and as this law­s­uit shows, that is some­thing the com­pa­ny takes very serious­ly indeed.

Geef een antwoord