Online Dag Cultuurwetenschappen OU — Close Reading

[Twit­ter 10:37 AM] In de ple­nai­re lezing op de lan­de­lij­ke onli­ne dag van @Cultuur_OU Cul­tuur­we­ten­schap­pen licht Caro­lijn Vis­ser een tip­je vd slui­er van haar nieu­we boek ‘De vader van Gra­ce’. [11:43 AM] En nu een boei­en­de work­shop door @CDrieenhuizen over ‘De kolo­nie in beeld’ en hoe je clo­se rea­ding kunt inzet­ten bij het gebruik van foto’s. [12:23 PM] En nu op naar de vol­gen­de work­shop: clo­se rea­ding van Kants ‘Wat is Ver­lich­ting’ door @MBorren en Tom Gies­bers. Het is een heer­lij­ke onli­ne och­tend CW @Cultuur_OU

Deze och­tend stond er een bij­een­komst voor Cul­tuur­we­ten­schap­pen gepland met een lezing en ver­schil­len­de work­shops Het over­koe­pe­lend the­ma was ‘Clo­se rea­ding’. Bij mijn aan­mel­ding in decem­ber 2019 als stu­dent aan de OU had ik mezelf voor­ge­no­men zoveel moge­lijk de acti­vi­tei­ten die geor­ga­ni­seerd wor­den bij te wonen om op die manier een beter beeld van de stu­die te krij­gen en natuur­lijk voor­al om mijn mede­stu­den­ten en docen­ten te ont­moe­ten. Wie had gedacht dat door het coro­na­vi­rus dit voor­na­me­lijk zou gaan gebeu­ren. Slechts twee keer ben ik afge­reisd naar Utrecht voor een acti­vi­teit die daar geor­ga­ni­seerd werd, daar­na werd onli­ne het nieu­we nor­maal. Zo ook vandaag.

Dus schoof ik op tijd aan ach­ter mijn lap­top voor een alge­me­ne inlei­ding die gevolgd werd door de lezing van Caro­lijn Vis­ser, bij velen bekend van reis­ver­ha­len, repor­ta­ges en lite­rair-his­to­risch werk. Zij ging uit­voe­rig in op haar werk­wij­ze en hoe zij, soms per toe­val aan haar onder­wer­pen komt. Op dit moment was zij in het bui­ten­land waar zij bezig is met de afron­ding van een nieuw boek. En een vol­gend idee is alweer aan het rij­pen. Na afloop was er nog wat tijd om vra­gen te stel­len. Leuk om op deze manier wat meer inzicht te krij­gen in haar schrijf- en onderzoekproces.

Hier­na wer­den er meer­de­re paral­lel­ses­sies geor­ga­ni­seerd waar­bij ik me van­te­vo­ren had aan­ge­meld voor aller­eerst ‘De kolo­nie in beeld’ door dr. Caro­li­ne Drie­ën­hui­zen en daar­na ‘Kant, Wat is ver­lich­ting?’ door dr. Marie­ke Bor­ren en dr. Tom Gies­bers. Het was al een moei­lij­ke keu­ze om te maken, en toen ik in de aan­loop naar deze onli­ne dag wat reac­ties las van mede­stu­den­ten waar­om zij een ande­re keus had­den gemaakt begon ik wat te twij­fe­len. Iets ver­ge­lijk­baars was me ook over­ko­men bij de vori­ge bij­een­komst die toen nog in Utrecht werd gehou­den. Ik had een pri­ma dag gehad, maar vond het ook wel jam­mer dat ik een aan­tal work­shops had moe­ten missen. 

Geluk­kig werd van­daag al snel dui­de­lijk gemaakt dat alle ses­sies opge­no­men zou­den wor­den. Dus die ga ik alle­maal op mijn gemak terug­kij­ken zodra ze beschik­baar komen want het werd me opnieuw dui­de­lijk (net zoals in Utrecht) dat ik vre­se­lijk ach­ter­loop qua ken­nis en dus tij­dens zo’n ses­sie mijn vol­le­di­ge aan­dacht nodig heb om alles goed te kun­nen vol­gen maar bij­na niet in staat ben om fat­soen­lijk aan­te­ke­nin­gen te maken. Dat ga ik als­nog doen en mis­schien dat ik er hier dan ook nog op terugkom.

~ ~ ~

Upda­te: De opna­me kun je hier terug­vin­den. Alleen voor stu­den­ten OU.

~ ~ ~