Botanische tuinen

[Twit­ter RT] @CDrieenhuizen: De @MaandvdGesch staat weer voor de deur! Als @Cultuur_OU zijn we bezig met veel span­nen­de din­gen. Het eer­ste event dat u onli­ne kunt bij­wo­nen is dit webi­nar over bota­ni­sche tui­nen, geor­ga­ni­seerd door @MBorren en mij. Zien wij u 8 okto­ber online?

Het the­ma van de maand van de geschie­de­nis dit jaar is Oost/West. Op de site van de OU is er een apar­te pagi­na voor aan­ge­maakt waar gaan­de­weg steeds meer infor­ma­tie beschik­baar komt spe­ci­fiek gericht op deze maand. Inmid­dels staan er al enke­le columns, een video­col­le­ge en twee webinars waar ik me al voor inge­schre­ven heb. De eer­ste die zich bin­nen­kort aan­dient gaat over bota­ni­sche tui­nen, en dan meer in het bij­zon­der op de vraag van wie die nu eigen­lijk zijn.

Onder­wer­pen die tij­dens het webi­nar aan bod komen: ‘Wat was bij­voor­beeld het belang van loka­le ken­nis en reeds bestaan­de prak­tij­ken in de ves­ti­ging en ont­wik­ke­ling van bota­ni­sche tui­nen? Hoe kwam die ken­nis en de exploi­ta­tie van die ken­nis tot stand tot stand bin­nen de impe­ri­a­le ruim­te van kolo­nie en moe­der­land? Hoe wordt er van­uit het loka­le per­spec­tief naar de tui­nen geke­ken? Wel­ke bete­ke­nis wordt eraan gehecht?’

Ik weet wei­nig van tui­nen, laat staan van bota­ni­sche tui­nen, maar de vra­gen die in het webi­nar aan de orde gesteld wor­den inte­res­se­ren me dan weer wel, zeker in ver­hou­ding tot de stu­die Cul­tuur­we­ten­schap­pen die ik nu meer dan een half jaar gele­den begon­nen ben en waar het onder­werp van de kolo­ni­a­le over­heer­sing door de wes­ter­se mogend­he­den en Neder­land in het bij­zon­der tot nu toe regel­ma­tig voor­bij komt.

Geef een antwoord