Leopold valt opnieuw?

OU Cul­tuur: Nu de stand­beel­den van Leo­pold II van hun sok­kel val­len, hoe onder­rich­ten we ons­zelf over zijn kolo­nie? Lees de column van Sarah de Mul, hoog­le­raar Lite­ra­tuur, cul­tuur en diver­si­teit @OU_Nederland via https://edu.nl/jcvda #Oost­West #MvdG #Cul­tuur => Leo­pold must fall?

Er wor­den flink wat kant­te­ke­nin­gen gezet door Sarah de Mul bij de zoge­naam­de ‘Edu­ca­te Yourself’ bewe­ging die op gang is geko­men naar aan­lei­ding van de de moord op de zwar­te Ame­ri­kaan Geor­ge Floyd in Min­ne­a­po­lis in mei 2020. Ja, het is zeker goed om meer aan­dacht te geven aan de geschie­de­nis van de sla­ver­nij, impe­ri­a­lis­me en racis­me, maar vol­gens De Mul bestaat er een gevaar dat we blij­ven han­gen in het­zelf­de zich­zelf repe­te­ren­de dis­cours dat zij ziet bij de dis­cus­sie rond de rol van de Bel­gi­sche koning Leo­pold II in Congo: 

Tel­kens opnieuw wor­den de ont­stel­len­de gebeur­te­nis­sen die zich vol­trok­ken in de onaf­han­ke­lij­ke Con­gostaat ver­oor­deeld of ont­kend; ver­vol­gens wor­den ze weer opge­bor­gen, her­ont­dekt, ver­oor­deeld, ont­kend enzovoort.

Zij pleit voor een alter­na­tie­ve bena­de­ring van het onder­zoek die wel­is­waar meer tijd gaat kos­ten, maar hope­lijk tot ande­re inzich­ten zal gaan lei­den. Zo stelt zij dat ‘het bevra­gen van de manier waar­op onder­wijs, en ken­nis­pro­duc­tie in het alge­meen, struc­tu­reel ver­we­ven is met wit­te pri­vi­le­ge’ cen­traal moet staan, en ‘zou er drin­gend iets gedaan moe­ten wor­den aan de ontoe­gan­ke­lijk­heid van de ken­nis van Con­go­le­se his­to­ri­ci over deze peri­o­de als we het euro­cen­tris­me van de beschik­ba­re wer­ken wil­len vermijden’. 

Geef een antwoord