MvdG: Oost/West

Van­daag is het 1 okto­ber en dat bete­kent de start van de Maand van de Geschie­de­nis. De afge­lo­pen jaar is het, hoe vreemd dat ook moge klin­ken uit de mond van iemand die toch vol­op geïn­te­res­seerd is in geschie­de­nis, meest­al aan me voor­bij gegaan. Ik wist er van­af, las af en toe de arti­ke­len die eraan gewijd waren, maar daar bleef het meest­al wel bij. Dit jaar wil ik het anders doen. Natuur­lijk kan ik er al iets min­der omheen omdat er bij de OU vol­op aan­dacht aan wordt besteed, en ik heb er al ver­schil­len­de keren over getweet (en dus ook gemi­cro­blogt). Maar ik ben ook nog iets anders van plan. 

Op de offi­ci­ë­le site van de Maand van de Geschie­de­nis heb ik gezien dat ze meer dan 30 arti­ke­len gepost heb­ben onder het the­ma van 2020: Oost/West:

De wereld wordt steeds klei­ner: wat ooit ver weg was, is nu dicht­bij. Maar de glo­ba­li­se­ring lijkt hand in hand te gaan met een nieuw nati­o­na­lis­me. Den­ken in ‘wij’ en ‘zij’ – is dat een feno­meen van alle tij­den of is dit echt iets van nu? Om die vraag te beant­woor­den neemt de Maand van de Geschie­de­nis je in okto­ber 2020 mee op wereld­reis. Met het the­ma Oost/West gaan we op zoek naar ver­ha­len over ont­moe­tin­gen: tus­sen de sla­ven­han­de­laar en de tot slaaf gemaak­te, tus­sen Sta­lin en Roo­se­velt en tus­sen de Ach­ter­hoe­ker en de Amsterdammer.

Mijn idee is om iede­re dag een arti­kel te lezen en er hier een link naar te plaat­sen plus wat ter­zij­des te schrij­ven over wat het arti­kel zoal bij mij naar boven brengt. Ik weet niet wat het gaat ople­ve­ren, maar op z’n minst hoop ik voor mezelf na een maand lang over het onder­werp Oost/West in al zijn facet­ten gele­zen te heb­ben weer iets meer opge­sto­ken te heb­ben. En wie weet geeft het mij wat rich­ting voor even­tu­e­le keu­zes die ik moet maken in het ver­de­re ver­loop van mijn stu­die Cul­tuur­we­ten­schap­pen. Of, zoals het tegen­woor­dig ook geldt voor mond­kap­jes, baat het niet, dan schaadt het niet.

Geef een antwoord