MvdG: Meer over het thema Oost/West

Het eer­ste arti­kel dat ik lees op de site van de Maand van de Geschie­de­nis geeft iets meer ach­ter­grond over het geko­zen the­ma Oost/West. De onder­ti­tel luidt: Van kruis­toch­ten tot sla­ven­han­del en van Kou­de Oor­log tot glo­ba­li­se­ring. Een erg breed the­ma dus, dat bij­na haaks staat op de begin­zin: De wereld wordt steeds kleiner.

Ik heb dat altijd een vreem­de opvat­ting gevon­den. Hoe snel­ler je ergens geo­gra­fisch naar toe kunt rei­zen heeft wat mij betreft wei­nig te maken met het feit dat het daar­door lijkt dat het tota­le geo­gra­fi­sche opper­vlak klei­ner wordt. Eer­der het tegen­deel. Door de moge­lijk­heid om je op een mak­ke­lij­ke manier (hoe­wel, door coro­na­re­stric­ties is dat lang niet meer zo van­zelf­spre­kend) naar het ande­re eind van de wereld te kun­nen ver­plaat­sen, krijg je een veel beter ide van hoe wijds en geva­ri­eerd onze wereld is. Het opent per­spec­tie­ven die anders ver­bor­gen zou­den zijn gebleven. 

De wereld wordt steeds gro­ter. En als het gro­ter wordt, wordt het vaak ook com­plexer en moei­lij­ker om te bevat­ten. Het bete­kent dat bepaal­de stand­pun­ten of (voor)oordelen opnieuw tegen het licht gehou­den moe­ten wor­den om te zien hoe houd­baar ze nog zijn nu het blik­veld is ver­ruimd. Ten­min­ste, als men daar­toe de moei­te neemt of het op z’n minst ziet als een voor­waar­de tot beter begrip van die wereld waar we met z’n allen deel van uitmaken. 

In het arti­kel wordt aan­ge­ge­ven dat het niet zo van­zelf­spre­kend is dat deze toe­ge­no­men glo­ba­li­teit uit­mondt in meer begrip voor elkaar. We zien eer­der het tegendeel:

Steeds vaker en lui­der klinkt de roep om eigen volk eerst en het slui­ten van de lands­gren­zen voor immi­gran­ten. Met de opkomst en bloei van een anti-Euro­pees sen­ti­ment en anti-immi­gra­tie­par­tij­en is het nati­o­na­lis­me terug van nooit echt weggeweest.

Een zor­ge­lij­ke ont­wik­ke­ling wat mij betreft en ik ben benieuwd hoe er in de vele arti­ke­len die op de site bij het Oost/West the­ma beho­ren ver­der op inge­gaan wordt, want uit­ein­de­lijk is dat de spe­ci­fie­ke invul­ling die zij aan dit the­ma gege­ven hebben: 

Den­ken in ‘wij’ en ‘zij’, in ‘hier’ en ‘daar’ – is dat een feno­meen van alle tij­den of is dit typisch iets van nu? In okto­ber 2020 neemt de Maand van de Geschie­de­nis je mee op wereld­reis om die vraag te beantwoorden. 

Ik wens ons allen een behou­den vaart.

~ ~ ~ 

In okto­ber schrijf ik regel­ma­tig een blog­post naar aan­lei­ding van de arti­ke­len op de site van de Maand van de Geschie­de­nis rond het the­ma van 2020: Oost/West.

Geef een antwoord