Mondkapjes in de middeleeuwen

Illu­stra­tie: Eli­za­beth den Hart­og / Lei­den Medie­va­lists Blog

How did medie­val peo­p­le think about face mas­ks? A new blog post at @UniLeiden’s Medie­va­lists Blog! => ‘What list yow thus you­re­self to dis­fi­gu­re?’ On medie­val face coverings

Thijs Por­ck op twitter

Kunst­his­to­ri­ca Eli­za­beth den Hart­og vraagt zich af hoe er over zes­hon­derd jaar terug­ge­ke­ken zal wor­den op de beel­den uit 2020 met men­sen die mond­kap­jes dra­gen. Zij komt met die vraag omdat zij zelf onder­zoek doet naar sculp­tu­ren uit de mid­del­eeu­wen met vrou­wen die aller­lei vor­men van mond- of gezichts­be­dek­ken­de mas­kers dra­gen. En het schijnt nog niet zo mak­ke­lijk om daar een een­dui­di­ge ver­kla­ring voor te geven.

Den Hart­og begint met een ver­ge­lij­king te maken tus­sen een sculp­tuur van een man met gezichts­be­dek­king waar alles er op wijst dat dit tegen de kou­de is en ver­schil­len­de sculp­tu­ren van een vrouw waar­bij de stof zo dun is dat men de mond kan zien, dus het heeft een ande­re func­tie dan tegen de weers­om­stan­dig­he­den. Maar wel­ke dan? Is het om haar het zwij­gen op te leg­gen of is er een ande­re betekenis?

De gezichts­be­dek­king lijkt op een soort sjaal (Engels: ‘bar­be’) die nor­maal gebruikt wordt door vrou­wen die in de rouw zijn, non­nen of vrou­wen op oude­re leef­tijd als teken van deugd­zaam­heid. Nor­maal is het de bedoe­ling dat je het op een zoda­ni­ge manier draagt dat hals en boven­li­chaam bedekt wordt. 

Zijn de vrou­wen die deze ‘bar­be’ over hun mond dra­gen in die­pe of per­man­te rouw? Wil­len zij aan­ge­ven dat ze zich terug­ge­trok­ken heb­ben (ach­ter hun mas­ker) en afstand hou­den? En maakt het dra­gen van een mond­mas­ker een vrouw daar­door onaan­trek­ke­lijk voor een moge­lijk geï­te­res­seer­de par­tij? Deze en ande­re vra­gen (want er zijn ook voor­beel­den van gezichts­mas­kers die de mond vrij­hou­den) die Den Hart­og de revue laat pas­se­ren in haar blog­post toont maar weer eens opnieuw aan dat het nooit kwaad kan het ver­le­den erbij te halen om iets meer te begrij­pen van onze hui­di­ge tijd.

Geef een antwoord