‘De universiteiten moet het zelf doen’

[Twit­ter 10:22 AM] “[…] de uni­ver­si­tei­ten moe­ten het zelf doen. Zelf een por­taal opzet­ten waar al die boe­ken op een aan­trek­ke­lij­ke manier wor­den gepre­sen­teerd, en waar je ze even­tu­eel ook gedrukt kunt bestel­len. Een site waar je ein­de­loos kunt rond­dwa­len […]” => @fonolog: Gra­tis boe­ken voor de gees­tes­we­ten­schap­pen. — neerlandistiek

Ter­wijl in de weten­schap steeds meer arti­ke­len onli­ne beschik­baar wor­den gemaakt en gra­tis te lezen zijn, zie je dat bij boe­ken veel min­der. Marc van Oos­ten­dorp vraagt zich hoe dat komt en of daar ver­an­de­ring in kan komen. Hij neemt als uit­gangs­punt de gees­tes­we­ten­schap­pen en dan spe­ci­fiek de neer­lan­dis­tiek waar hij zelf werk­zaam is. 

Omdat de boe­ken die ver­schij­nen van­uit de dis­ci­pli­ne van de gees­tes­we­ten­schap­pen in prin­ci­pe voor een breed publiek inte­res­sant kun­nen zijn wor­den ze nor­maal gespro­ken uit­ge­ge­ven bij een com­mer­ci­ë­le uit­ge­ve­rij die ook aan boek­win­kels levert. Maar zo’n com­mer­ci­ë­le par­tij stapt van­zelf­spre­kend niet zo snel over naar een ver­koop­mo­del van gra­tis boe­ken beschik­baar stellen. 

Er is ech­ter nog een ander pro­bleem dat Van Oos­ten­dorp belang­rij­ker vindt. Als je de boe­ken onli­ne zet, wie gaat er dan recla­me voor maken zodat de lezer van hun bestaan afweet? Niet de com­mer­ci­ë­le uit­ge­ve­rij­en? Voor­lo­pig lijkt er nog geen oplos­sing voor­han­den, wat Van Oos­ten­dorp het vol­gen­de doet concluderen:

En zo wor­den boe­ken voor ieder­een toe­gan­ke­lijk gemaakt die nie­mand wil lezen, ter­wijl boe­ken die inte­res­sant zijn nog steeds ver­kocht moe­ten worden. 

Om dan af te slui­ten met het idee dat ik al hier­bo­ven in mijn tweet citeer­de: de uni­ver­si­tei­ten moe­ten het zelf doen. Een symp­ha­tie­ke gedach­te die vol­gens mij ook wel levens­vat­baar is als er de juis­te men­sen opge­zet wor­den om het idee van de grond te krijgen. 

~ ~ ~