Trump als cartoonfiguur, kinderboekenweek en een slim mondkapje

Illu­stra­tie: ​Friend­ly­S­tock

[Twit­ter 10:25 AM] “Som­mi­ge groe­pen weten pre­cies hoe je ophef orga­ni­seert. Ze spre­ken af om op woens­dag elf uur alle­maal #Hil­la­ry­Sucks­But­Not­Li­ke­Mo­ni­ca te twee­ten. Zo wordt de hashtag tren­ding topic. Jour­na­lis­ten pik­ken dit op en zo bereikt het de kran­ten­le­zer en tele­vi­sie­kij­ker.” => @Sara_Polak: Ha! Car­toon­lo­gi­ca is het Woord van de Dag in Trouw => Onder­zoe­ker: Trump gedraagt zich als een strip­fi­guur, juist daar­om komt hij met zoveel weg — trouw

Sara Polak onder­zoekt het gebruik van Twit­ter door Trump. Het ligt in het ver­leng­de van enke­le van zijn voor­gan­gers die ook gebruik maak­ten van (nieu­we) media zoals Roo­se­velt met de radio en Ken­ne­dy met tele­vi­sie. Alleen wijst Polak wel op een belang­rijk ver­schil dat de laatst­ge­noem­den het inzet­ten voor een stre­ven naar een­heid, ter­wijl Trump een ‘sym­bi­o­se [heeft] met een medi­um dat beroemd is om de moge­lijk­heid tot polarisatie’.

In het arti­kel gaat Polak nader in op hoe een door haar bedach­te term: ‘car­toon­lo­gi­ca’ genaamd, kan hel­pen om het poli­tiek han­de­len van Trump beter te begrij­pen en ook waar­om zijn aan­hang totaal geen pro­ble­men heeft met de extre­me manier waar­op Trump zich uit en de vele onwaar­he­den die hij verkondigt.

[Twit­ter 10:57 AM] Zelf jaloers op het kin­der­boe­ken­week­boek dat ik voor de klein­kin­de­ren heb gekocht…

[Twit­ter 7:11 PM] “[…] it is desig­ned to be worn over a standard face mask […] Made of whi­te plas­tic and sili­co­ne, it has an embed­ded microp­ho­ne that con­nects to the wearer’s smartpho­ne via Blue­tooth.” => A Japa­ne­se robo­tics star­tup has inven­ted a smart mask that trans­la­tes into eight lan­gu­a­ges — cnn

Een Japans bedrijf dat gespe­ci­a­li­seerd is in ver­ta­lings­soft­wa­re toe­ge­past in robots die hulp bie­den aan inter­na­ti­o­na­le rei­zi­gers op vlieg­vel­den, heeft via crowd­fun­ding kapi­ti­aal opge­haald om hun tech­no­lo­gie te gebrui­ken voor mond­mas­kers die ver­bon­den met een app spraak kun­nen ver­ta­len. Best wel revo­lu­ti­o­nair en voor­al nut­tig in deze tijden.

~ ~ ~