Spijtstenen en martelpalen

@JPeterBurger: Toe­ris­ten retour­ne­ren gesto­len spul­len naar Pom­peï omdat er een vloek op zou rus­ten. Meer van zul­ke ver­ha­len => Retour afzen­der: ste­nen sou­ve­nirs die onge­luk bren­gen RT: Tou­rists return ‘cur­sed’ arte­facts sto­len from #Pomp­eii a sto­ry often lin­ked with Egyp­ti­an relics and ‘Cel­tic’ sto­ne heads in #Fol­klo­re => Tou­rist returns sto­len arte­facts from Pomp­eii ‘after suf­fe­ring cur­se’ — theguardian

twit­ter

Peter Bur­ger (onder­zoe­ker en docent bij de oplei­ding Jour­na­lis­tiek en Nieu­we Media van de Uni­ver­si­teit Lei­den) rea­geert op een tweet over arti­kel in The Guar­di­an dat toe­ris­ten mas­saal mee­ge­no­men ste­nen van hei­li­ge of bij­zon­de­re plek­ken retour­ne­ren omdat ze onge­luk zou­den bren­gen, met een ver­wij­zing naar een blog­post die hij zelf schreef over dit feno­meen van ‘spijt­ste­nen’.

In veel geval­len is het opmer­ke­lijk dat het gege­ven van de ver­meen­de vloek voor­al leeft bij de die­ven, niet bij de dege­ne die ver­bon­den zijn aan (de his­to­rie van) het object waar­van de stuk­ken steen ont­vreemd zijn. Al het onge­luk dat hen is over­ko­men is in hun ogen terug te voe­ren op het hei­me­lijk mee­ne­men van iets dat op het moment zelf niet meer leek te zijn dan een onschul­dig sou­ve­nir. Door het terug te stu­ren hopen ze dat de vloek ver­bro­ken wordt. 

@CDrieenhuizen: Kolo­ni­a­le col­lec­ties zijn over­al. Mijn onder­zoek ihkv @MaandvdGesch naar de ‘col­lec­tie Wale­son’ in @NoordbrabantsM, uit­ge­leend aan @volkenkunde, laat zien dat ook zij die bezit­ten en dat het nog oor­logs­buit is ook. => De col­lec­tie Wale­son in het Noord­bra­bants Museum

twit­ter

Pas nu valt me de over­een­komst op tus­sen de twee arti­ke­len die ik van­daag aan mijn twit­ter­vol­gers door­stuur­de. Bei­de gaan in op het mee­ne­men van arte­fac­ten op plek­ken door men­sen die daar in eer­ste instan­tie niet thuis­ho­ren. In het eer­ste geval betreft het toe­ris­ten, en in het arti­kel van Caro­li­ne Drie­ën­hui­zen de kolo­ni­a­le heer­ser die zich het recht voor­be­houdt om objec­ten van aller­lei aard uit de kolo­nie mee terug naar het ‘eigen land’ te nemen als onder­deel van een nati­o­na­lis­tisch stre­ven naar poli­tie­ke eenheid.