MvdG: Gedeeld erfgoed en een gezamenlijke toekomst

Bij het arti­kel dat ik van­daag onder ogen krijg op de site van de Maand van de Geschie­de­nis gaan we voor de ver­an­de­ring nu eens niet op reis naar het (ver­re) Oos­ten of Wes­ten. Het is een per­soon­lij­ke over­pein­zing door Jin­na Smit (pro­gram­ma­lei­der Gedeeld Cul­tu­reel Erf­goed bij de Rijks­dienst voor het Cul­tu­reel Erf­goed (RCE)) naar aan­lei­ding van een vraag van haar moe­der over de dis­cus­sies rond­om het stand­beeld van J.P. Coen.

De vraag ver­rast haar (nooit eer­der spra­ken ze over de Neder­land­se ver­beel­ding van het kolo­ni­a­le ver­le­den) en zet haar aan het den­ken over het gedeeld ver­le­den (en erf­goed) van Neder­land en Indo­ne­sië, maar ook met ande­re lan­den waar Neder­land een ver­le­den mee deelt. De voor­beel­den die ze uit eigen erva­ring kent weten haar nog iede­re keer opnieuw te raken.

Steeds opnieuw laat gedeeld erf­goed zien hoe ons land in het ver­le­den ver­knoopt is geraakt met ande­re lan­den en cul­tu­ren en hoe we zon­der deze ken­nis de wereld zoals deze nu is niet goed kun­nen begrijpen. 

In haar visie is het essen­ti­eel dat lan­den met een gedeeld erf­goed inzet­ten op een een goe­de en con­struc­tie­ve samen­wer­king. Omdat in eer­ste instan­tie de bena­de­ring van het erf­goed van­uit de eigen ach­ter­grond en tra­di­ties tot stand komt zorgt juist een open samen­wer­king voor beter begrip en kan het hope­lijk lei­den tot een gedeeld belang. Dit gedeel­de belang is vaak gere­la­teerd aan de prak­ti­sche pro­ble­men die er komen kij­ken bij het bewa­ren en beschik­baar maken van het erf­goed voor het gro­te publiek. Denk bij­voor­beeld aan het leef­baar­der maken van his­to­ri­sche bin­nen­ste­den, het bescher­men van scheeps­wrak­ken en het behe­ren van col­lec­ties. Dit leidt tot een inte­res­san­te observatie:

Dus hoe­wel het gedeel­de ver­le­den een start­punt biedt voor samen­wer­king, ligt de focus voor­al op het samen vorm­ge­ven van de toekomst.

Kern in de over­pein­zin­gen van Jin­na Smit blijft het aspect van weder­zijds begrip en samen­wer­king, iets waar het in onze gepo­la­ri­seer­de samen­le­ving helaas regel­ma­tig aan ont­breekt. Door hier meer aan­dacht aan te beste­den is het mis­schien moge­lijk om de angel uit toe­kom­sti­ge dis­cus­sies over con­tro­ver­si­ë­le aspec­ten uit het ver­le­den te halen.

~ ~ ~ 

In okto­ber schrijf ik regel­ma­tig een blog­post naar aan­lei­ding van de arti­ke­len op de site van de Maand van de Geschie­de­nis rond het the­ma van 2020: Oost/West.

Geef een antwoord