20201022

Frans Post — Gezicht op Olin­da (1662)

Geschil­derd in Bra­zi­lië, geschil­derd door een Hollander

@Cultuur_OU: De schil­de­rij­en van de 17e eeuw­se Hol­land­se schil­der Frans Post: erf­goed van Neder­land of Bra­zi­lië? Lees meer in het column van John van der Gaag, stu­dent #Cul­tuur­we­ten­schap­pen @OU_Nederland => Frans Post: erf­goed van Neder­land of Brazilië?

twit­ter

De schil­der Frans Post reis­de in 1636 mee met Johan Mau­rits van Nas­sau, de nieu­we gou­ver­neur van Bra­zi­lië. Tij­dens zijn ver­blijf tot 1644 maak­te Post acht­tien schil­de­rij­en die nu beschouwd wor­den als de eer­ste wes­ter­se afbeel­din­gen in hun soort van Zuid-Ame­ri­ka. Ze heb­ben dus een gro­te his­to­risch-cul­tu­re­le waar­de. Al deze schil­de­rij­en plus teke­nin­gen en schet­sen wer­den mee terug­ge­no­men naar Neder­land, alwaar Post dit Bra­zi­li­aans the­ma bleef gebrui­ken in zijn schil­de­rij­en omdat het een onder­schei­dend ele­ment vorm­de in de zeven­tien­de eeuw­se schildersmarkt.

In het arti­kel door John van der Gaag wordt die­per inge­gaan op hoe veel van deze schil­de­rij­en door de eeu­wen heen hun weg heb­ben gevon­den naar Bra­zi­lië en op de ver­schil­len­de waar­de­ring en rela­tie tot het ver­le­den die deze afbeel­din­gen heb­ben op bei­de continenten.

Uit onder­zoek van voor­al Bra­zi­li­aan­se en Ame­ri­kaan­se kunst­his­to­ri­ci blijkt dat het werk van Post zich eerst ver­spreid­de onder men­sen in de Repu­bliek die een con­nec­tie had­den met de voor­ma­li­ge kolo­nie. In de 18e eeuw ging de con­nec­tie van de schil­de­rij­en met Bra­zi­lië ver­lo­ren en raak­ten de wer­ken ver­spreid in Euro­pa als afbeel­din­gen van mooie exo­ti­sche land­schap­pen. Daar­na zorg­de het opko­mend nati­o­na­lis­me in de twee­de helft van de 19e eeuw voor een gro­te­re inte­res­se naar bij­zon­de­re peri­o­des in het ver­le­den van de natie, zowel in Neder­land als in Brazilië.

Geef een antwoord