20201107

Geen voorkeursbehandeling meer

Trump will no lon­ger recei­ve spe­ci­al Twit­ter tre­at­ment if he loses election

the guar­di­an

Gezien zijn tijd­lijn die nu al meer en meer door twit­ter gemo­de­reerd wordt van­we­ge des­in­for­ma­tie, zal het niet lang duren voor­dat hij hele­maal van het plat­form ver­dwe­nen is. Ik ben daar niet rou­wig om. Het is een geko­zen func­ti­o­na­ris in die posi­tie onwaar­dig hoe hij dit soci­a­le medi­um (en ver­ge­lijk­baar ande­re) heeft inge­zet voor het ver­sprei­den van kwaad­aar­di­ge en oprui­en­de berich­ten. De impact hier­van is enorm.

~ ~ ~

[4,82 km hard­lo­pen / 6:12 minuten]

Het voel­de goed en het ging iets min­der lang­zaam, dus besloot ik het rond­je van­daag wat op te rek­ken. Mis­schien dat er toch nog ergens wat basis­con­di­tie ergens in mijn gestel aan­we­zig is dat lang­zaam wak­ker aan het wor­den is.