Donderdag, 24 december 2020

Extra lees­werk in de kerstvakantie

En nog wat extra te lezen dank­zij de atten­te kerst­vrouw @Loochah en haar elfjes

Mijn lees­lijst is eigen­lijk al lang genoeg voor deze kerst­va­kan­tie, maar er heeft zich toch nog een boek weten op te drin­gen om gele­zen te wor­den. Een kerst­ca­deau­tje dat ik niet wist weg te leg­gen nadat ik er in was begin­nen te lezen om een beeld te krij­gen waar het zoal over gaat. Het is me onder­tus­sen wel dui­de­lijk gewor­den dat ik gedu­ren­de deze vrije dagen zal moe­ten kie­zen tus­sen ofwel ach­ter­stal­lig (en nieuw) lees­werk weg­wer­ken, ofwel idem voor enke­le tv-series. Alle­bei is onmo­ge­lijk. Voor­lo­pig lij­ken de boe­ken aan de win­nen­de hand.

PS. Een beet­je bla­de­ren door het boek jaagt je al de stui­pen op het lijf wat er zoal kan gebeu­ren indien je niet vol­doen­de bevei­li­ging inbouwt voor al die appa­ra­ten waar­mee je con­tact legt met het inter­net. Daar­om is het ver­stan­dig om regel­ma­tig de laat­ste tips te lezen (en toe te pas­sen!) op de site Laat Je Niet Hack Maken.

Dit is trou­wens ook nog een aar­di­ge lijst met tools, apps en tips van Dani­ël Ver­laan zelf.