Zondag, 27 december 2020

Digi­ta­le opruimhulpjes

Vorig jaar rond deze tijd zat ik mid­den in een digi­ta­le opschoon­ac­tie. Ik was bezig onze foto­ver­za­me­ling te archi­ve­ren. Niet al die onge­sor­teer­de foto’s in ette­lij­ke dozen op zol­der (dat moet nog steeds gebeu­ren) maar de vele (honderd)duizenden kiek­jes gemaakt met (voor­al) smartpho­nes en (in min­de­re mate) digi­ta­le camera’s die zich de afge­lo­pen jaren opge­hoopt heb­ben in diver­se clouds, op har­de schij­ven en inter­ne geheugens. 

Wat al snel dui­de­lijk werd is dat er heel veel dub­be­le tus­sen zaten. Door het elkaar toe­zen­den van foto’s via mail, whats­app en wat dies meer zij ver­veel­vou­dig je bin­nen de kort­ste keren de toch al enor­me berg aan kiek­jes. Hoe kreeg ik orde in de cha­os? Want natuur­lijk waren al die dub­be­le foto’s niet echt iden­tiek. De afbeel­ding mis­schien wel, maar de bestands­naam en ‑groot­te, de reso­lu­tie, de datum en het tijd­stip waren vaak verschillend. 

Een nut­tig tool­tje dat veel werk en tijd uit han­den geno­men heeft, was Dupli­ca­te File Fin­der. Boven­dien gra­tis en niet alleen beperkt tot het gebruik voor dub­be­le afbeel­din­gen. Elk meer­de­re keren voor­ko­mend bestand kan er in prin­ci­pe mee wor­den opge­speurd. Erg han­dig dus, en ik gebruik het dan ook regelmatig.

Deze week kreeg ik een reac­tie op die blog­post uit onver­wach­te hoek. Rachel Cook (edi­tor van TheS­weet­Bits) stuur­de me een mail­tje dat zij een onder­zoek had­den gedaan naar diver­se ver­ge­lijk­ba­re tools om dub­be­le bestan­den op een Mac te vin­den en te ver­wij­de­ren. Of ik mis­schien zo vrien­de­lijk wil zijn om een link naar hun arti­kel op te nemen. Natuur­lijk wil ik dat. Bij deze:

The Best Dupli­ca­te File Fin­ders for Mac

Spoi­ler alert. Het door mij gevon­den tool­tje komt niet voor in hun top‑3, die er als volgt uitziet:

  • Gemi­ni 2 – Best over­all for most people
  • Tidy Up 5 – Most powerful for advan­ced users
  • Pho­toSwee­per X – For dupli­ca­te pho­to fin­der and cleaner

Omdat ik inmid­dels alweer heel wat foto’s en ande­re bestan­den ver­za­meld heb in 2020 ga ik eerst eens even kij­ken of er tus­sen de door hun gere­cen­seer­de tools mis­schien bete­re zit­ten die ik kan over­we­gen aan te schaf­fen voor­dat ik aan een nieu­we opruim­ac­tie ga beginnen.