Maandag, 28 december 2020

Inter­views door­zoe­ken en frau­de­da­ta verzamelen

[RT Twit­ter] @Cultuur_OU: Dr. Susan Hoger­vorst @OU_Nederland zocht in het kader van haar onder­zoek naar digi­ta­le oral his­to­ry uit hoe de web­si­te http://Getuigenverhalen.nl wordt gebruikt. In deze blog­post ver­telt ze er meer over => Wie hoort de Getui­gen­ver­ha­len? Een gebrui­kers­on­der­zoek — NIOD blog

Je staat er mis­schien niet bij stil, maar hoe door­zoek je een data­ba­se van opge­no­men inter­views met getui­gen­ver­sla­gen? Zeker als die inter­views per stuk zo’n ander­half uur duur. Op de site van Getui­gen­ver­sla­gen (met ver­ha­len van men­sen uit het ver­zet, de Arbeitsein­satz, en getui­ge­nis­sen over Sobi­bor) is geko­zen voor een frag­men­ta­ri­sche bena­de­ring. Zoek je op een bepaal­de term, dan krijg je gedeel­tes van inter­views als resul­taat die de zoek­term bevat­ten. Dat heeft voor­de­len (snel, effi­ci­ënt), maar ook nade­len (con­text gaat ver­lo­ren, bezoe­ker kijkt niet ver­der dan frag­ment), zo blijkt uit het onder­zoek van Susan Hogervorst. 

[RT Twit­ter] @ZorgICTZorgen: 1. Deze casus vraagt om een draad­je over de plaats, func­tie en werk­wij­ze van Het Inlich­tin­gen­bu­reau. In de tekst van @NOS staat een link ernaar. Het is geen MI5 of alter­na­tief voor AIVD met man­nen in regen­jas en gleuf­hoed maar een data-ver­rij­kings-bureau. => draad­je

Momen­teel is er veel te doen over een geval van ‘bij­stands­frau­de’ waar een vrouw 7000 euro plus 3000 euro aan boe­te terug moet beta­len aan de gemeen­te omdat haar moe­der regel­ma­tig bood­schap­pen voor haar betaal­de. Van­zelf­spre­kend leidt dit op soci­al media tot veel ver­ont­waar­di­ging en onge­twij­feld zul­len er snel kamer­vra­gen vol­gen, want zo gaat dat. Het inter­res­sant aan het draad­je wat ik hier heb uit­ge­licht is dat het ingaat op het sys­teem van data­ver­za­me­len die ach­ter dit geval schuil­gaat. Een duis­te­re en onrust­ba­ren­de kant van het ver­haal dat wat mij betreft meer aan­dacht zou moe­ten krijgen.