Zondag, 3 januari 2021

Laat­ste vakan­tie­dag:
Een rus­tig laat­ste dag­je van de vakan­tie. ’s Och­tends begon­nen met stu­de­ren. Rond het mid­dag­uur een rond­je ren­nen. En daar­na lek­ker de rest van de dag nog wat gestu­deerd, gele­zen en tv geke­ken. De vakan­tie zit er nu echt op.

Lezen — Fic­tie: 
The handmaid’s tale, Mar­ga­ret Atwood (blz. 263–302): Offred pro­beert te recon­stru­e­ren hoe het zover heeft kun­nen komen dat vrou­wen zo goed als van de ene op de ande­re dag al hun rech­ten kwijt zijn geraakt.

It was after the cata­strop­he, when they shot the Pre­si­dent and machi­ne-gun­ned the Con­gress and the army decla­red a sta­te of emer­g­en­cy. They bla­med it on the Isla­mic fana­tics, at the time.
Keep calm, they said on tele­vi­si­on. Eve­ry­thing is under con­trol.
I was stun­ned. Eve­ry­o­ne was, I know that. It was hard to belie­ve. The enti­re govern­ment, gone like that. How did they get in, how did it hap­pen?
That was when they sus­pen­ded the Con­sti­tu­ti­on. They said it would be tem­po­ra­ry. The­re wasn’t even any rio­ting in the streets. Peo­p­le stay­ed home at night, wat­ching tele­vi­si­on, loo­king for some direc­ti­on. The­re wasn’t even an ene­my you could put your fin­ger on.
Look out, said Moi­ra to me, over the pho­ne. Here it comes.
Here what comes? I said.
You wait, she said. 

blz. 267–268

Lezen — Non-fic­tie:
Ik weet je wacht­woord — Dani­ël Ver­laan (blz. 195–234): Van­daag een hoofd­stuk over Ransom­wa­re en hoe twee Neder­lan­ders de cri­mi­ne­len ach­ter deze digi­ta­le afper­sings­za­ken regel­ma­tig dwars zit­ten met hun pro­ject No More Ransom.

Lan­ge tijd was ransom­wa­re niet popu­lair omdat het las­tig was om het los­geld te innen. Met de komst van digi­ta­le valu­ta als de bit­coin werd dat ineens een stuk mak­ke­lij­ker, en sinds 2009 zie je een enor­me toe­na­me in de hoe­veel­heid ransom­wa­re. […] de laat­ste tijd focus­sen cyber­cri­mi­ne­len zich steeds meer op gro­te bedrij­ven en orga­ni­sa­ties. Want waar­om zou je pro­be­ren alle­maal indi­vi­du­e­le com­pu­ters van men­sen te besmet­ten, als je in één klap alle com­pu­ters van een orga­ni­sa­tie kunt plat­leg­gen? Dat is pas cas­hen, want bedrij­ven beta­len graag om weer aan het werk te kun­nen. Of om te ver­doe­ze­len dat ze hun pri­va­cy­zaak­jes niet op orde heb­ben, iets wat straf­baar is sinds de invoe­ring van de Euro­pe­se privacywet. 

blz. 205–206

Stu­de­ren:
Lite­rair mecha­niek — Inlei­ding tot de ana­ly­se van ver­ha­len en gedich­ten, door Eri­ca van Boven en Gil­lis Dor­leijn (blz. 303–321). Het laat­ste hoofd­stuk van de ver­plich­te leer­stof gaat het over motieven:

Con­cre­te motie­ven, waar­bin­nen we de vol­gen­de onder­ver­de­ling kun­nen maken:
- ver­haal­mo­tie­ven (ofwel gebon­den motie­ven), die deel uit­ma­ken van de fabel;
- vrije motie­ven, die geen rol spe­len in de fabel maar natuur­lijk wel onder­deel zijn van het sujet en dus van de bete­ke­nis­struc­tuur van de tekst;
- leid­mo­tie­ven.
Abstrac­te motie­ven, die een rol spe­len op een abstrac­ter niveau van inter­pre­ta­tie met als meest abstrac­te motief:
- het hoofd­mo­tief of grondmotief

blz. 305

Hard­lo­pen en fiet­sen: 
Toen ik ver­trok was het idee om een rond­je van 10 km te gaan lopen. Maar een­maal onder­weg bij het brug­ge­tje over de A325 aan­ge­ko­men besloot ik een aan­tal keer naar boven en weer naar bene­den te ren­nen. Daar­na ben ik wat oefe­nin­gen gaan doen (push ups, lun­ges, plan­ken, en der­ge­lij­ke) en toen dezelf­de rou­te terug­ge­lo­pen. De rest van de dag had ik wei­nig puf meer over.

[9 km hard­lo­pen; 1:01:00 minuten]

[Totaal kilo­me­ters hard­lo­pen in 2021: 12 km]