Woensdag, 6 januari 2021

Tota­le anar­chie:
Na een vol­le en lan­ge werk­dag besloot ik na de avond­maal­tijd eerst even op twit­ter te chec­ken hoe het cere­mo­ni­ë­le tel­len van de stem­men voor de pre­si­dents­ver­kie­zing ver­liep in de VS. Ik wist dat er flink wat bezwa­ren zou­den wor­den inge­bracht door Trump-repu­bli­kei­nen die zo bang zijn voor hun baas dat ze niet anders dur­ven dan volg­zaam zijn beve­len te vol­gen, en zo gebeur­de. Bij de uit­slag van Ari­zo­na was het al raak. Het totaal zin­lo­ze tijd­rek­ken voor de büh­ne kon beginnen.

Wat ik ook wist was dat Trump zijn die-hard fans had opge­roe­pen naar Was­hing­ton DC te komen om eens flink tekeer te gaan en hun onvre­de dui­de­lijk te maken in woord en voor­al gebaar. Om het vuur­tje nog eens goed op te sto­ken hield de Trump-kliek enke­le ophit­sen­de toe­spra­ken die hun uit­wer­king niet mis­ten. De meu­te trok op rich­ting het Capi­tool waar veel min­der poli­tie op de been was dan eer­der dit jaar rond de Black Lives Mat­ter pro­tes­ten en wist zon­der niet al te veel slag en stoot mak­ke­lijk bin­nen te drin­gen. Als een hor­de op hol gesla­gen hoo­li­gans dron­gen ze ver­vol­gens door tot in de ver­ga­der­ruim­te waar het tel­len van de stem­men al was gestaakt en de sena­to­ren in vei­lig­heid waren gebracht. 

Het was tota­le anar­chie. En Trump zag toe dat het goed was.