Zaterdag, 9 januari 2021

Twit­ter­ban Trump:
Het twit­ter­ac­count van Donald Trump is ver­wij­derd. Hoe bevre­di­gend ik het ook vind dat hij nu ein­de­lijk zijn oprui­en­de spreek­buis niet meer kan gebrui­ken, er kleeft toch een nare nasmaak aan deze mos­terd na de maal­tijd actie van twit­ter (en ande­re soci­al media plat­forms). Waar­om al die jaren geen enke­le actie onder­ne­men en nu plots wel? Zijn ze bang dat er bin­nen­kort van over­heids­we­ge aan hun abso­lu­te macht getornd gaat worden?

[RT Twit­ter] @cjbjcjbj: Dui­zen­den, mis­schien wel mil­joe­nen gebrui­kers zijn van Twit­ter gegooid wegens drei­gen met geweld etc. Net als zij kan Donald Trump gewoon een nieuw account aan­ma­ken als hij zich ver­vol­gens net­jes gedraagt. Dus kom bij mij niet aan met “mond­dood gemaakt”. Dat is fake news.

[RT Twit­ter] @roxanevaniperen: Stra­te­gi­sche non­sens. #Trump ‘s account ver­wij­de­ren, de agres­sie­ve mil­joe­nen­lob­by, het opstel­len van ethi­cal gui­de­li­nes, etc, alles om de belang­rijk­ste pij­ler onder het ver­dien­mo­del te bescher­men: zelf­re­gu­le­ring. => @TwitterSafety: After clo­se review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the con­text around them we have per­ma­nent­ly sus­pen­ded the account due to the risk of fur­ther inci­te­ment of vio­len­ce. => Per­ma­nent sus­pen­si­on of @realDonaldTrump — twitterblog

Her­zie de canon:
Ik werd getrig­ge­red door het aan­ge­haal­de citaat uit het arti­kel in trouw over het noe­men en opnieuw noe­men. Zo vormt zich een canon. Een canon van wit­te man­ne­lij­ke schrij­vers. Hoe te door­bre­ken? Want dat de canon erg een­zij­dig is hoeft geen ver­ba­zing op te wekken.

[RT Twit­ter] @Fixditnu: “Cano­ni­se­ren begint met noe­men en opnieuw noe­men. Dus wie een stuk schrijft; noem schrijf­sters.” => Neder­land­se romans zit­ten vol kari­ka­tu­ra­le rok­jes-kont­jes-tie­tjes: tijd voor meer vrou­wen in de lite­rai­re canon — trouw

Cano­ni­se­ren begint met noe­men en opnieuw noe­men. Dus wie een stuk schrijft; noem schrijf­sters. Schep er eer in om vrou­wen van wel­ke kom­af dan ook te noe­men in de lite­ra­tuur. Licht hen uit, zoals docent Marij­ke Vos onlangs in de krant deed met de 18e eeuw­se dich­te­res Juli­a­na de Lan­noy. Weef hen de geschie­de­nis in, ont­doe ze van hun eenzaamheid.

Veel te wei­nig horen we schrij­vers, man of vrouw, ver­tel­len door wel­ke vrou­we­lij­ke auteurs ze zijn beïn­vloed of wel­ke niet-wes­ter­se auteurs ze bewon­de­ren. Deze namen noe­men, er een sport van maken op ze te let­ten, legt de lij­nen bloot die nu ver­bor­gen blij­ven. Het hoeft niet met schel trom­pet­ge­schal, als je maar bei­de ogen openhoudt.

Een mooi en nood­za­ke­lijk streven.

Stu­de­ren:
Lite­rair mecha­niek — Inlei­ding tot de ana­ly­se van ver­ha­len en gedich­ten, door Eri­ca van Boven en Gil­lis Dor­leijn (blz. 303–321). Het hoofd­stuk had ik vorig week­end al goed bestu­deerd. Deze och­tend heb ik me bezig­ge­hou­den met het maken van een samen­vat­ting. Dat heb ik nu gedaan voor alle rele­van­te stu­die­stof. Alleen de opdrach­ten uit de rea­der die bij dit hoofd­stuk horen moet ik nog doen. Voor­lo­pig gepland voor morgenochtend.

Hard­lo­pen en fiet­sen: 
De hele dag twij­fel­de of ik zou gaan hard­lo­pen. Genoeg ande­re din­gen te doen die waren blij­ven lig­gen nadat de eer­ste werk­week van 2021 het mees­te van mijn vrije tijd rede­lijk onver­wacht geclaimd had. Plus dat ik weer moest wen­nen en ’s avonds niet veel meer puf over had. Maar om een uur of drie in de namid­dag kon ik het toch niet laten en ben er als­nog voor een rond­je opuit gegaan. En het was lek­ker. Mor­gen weer?

[5,07 km hard­lo­pen; 31 minuten]

[Totaal kilo­me­ters hard­lo­pen in 2021: 17 km]