Trump, Baudet, Napoleon en Anne Frank; ze kwamen allemaal voorbij in mijn twitter tijdlijn vandaag

[Twit­ter] Food for thought: “Mr. Trump would rather lose his pre­si­d­en­cy than his pos­ting pri­vi­le­ges…” => In Pul­ling Trump’s Megap­ho­ne, Twit­ter Shows Whe­re Power Now Lies => In Pul­ling Trump’s Megap­ho­ne, Twit­ter Shows Whe­re Power Now Lies — nytimes

[RT Twit­ter] @JafariPeyman: This is why we need his­to­ri­ans, the assault on the Capi­tol is not as uni­que as some like to think and the oppo­si­ti­on to demo­cra­cy is dee­ply root­ed in the US, par­ti­cu­lar­ly on raci­al grounds => Was the assault on the Capi­tol real­ly ‘unpre­ce­den­ted’? His­to­ri­ans weigh in — nationalgeographic

[Twit­ter] Tho­mas Mann: “de demo­cra­tie steunt als staats- en bescha­vings­vorm op de onver­bre­ke­lij­ke trits ‘vrij­heid, waar­heid en recht’.” => In een demo­cra­tie kun­nen niet twee elkaar uit­slui­ten­de wer­ke­lijk­he­den naast elkaar bestaan — trouw

[RT Twit­ter] @LRoorda: Ik kan echt de woor­den niet meer vin­den voor het ein­de­lo­ze wit­was­sen van FvD in lan­de­lij­ke media, de NPO voor­op. Geen grap, geen cyni­sche opmer­king. Alleen maar verbijstering.

[RT Twit­ter] @rvdb51: Napo­le­on­ti­sche erfe­nis aan de Sarp­ha­ti­straat — We’ll always have Paris

[Twit­ter] “Von Ben­da-Beck­mann dook diep in alle his­to­ri­sche bron­nen en komt tot een gede­tail­leer­de raam­ver­tel­ling van alle ver­schrik­kin­gen waar­aan deze onder­dui­kers zijn bezwe­ken…” => Dit ondraag­lij­ke moet toch gele­zen wor­den — trouw

Stu­de­ren:
Manie­ren van kij­ken — samen­stel­ling en redac­tie: Mie­ke Rijn­ders & Patri­cia van Ulzen (blz. 36–55): Begon­nen in hoofd­stuk 2 — Rubri­ce­ring, door Jan de Jong.

Wie een kunst­werk wil begrij­pen, zoekt naar een kader waar­bin­nen het bestu­deerd kan wor­den. […] In dit hoofd­stuk dient De offer­ga­ve van Joa­chim in de tem­pel gewei­gerd van Ghir­landaio als uit­gangs­punt voor diver­se manie­ren van rubri­ce­ring en de uit­een­lo­pen­de inzich­ten waar­toe die lei­den. Daar­bij zal dui­de­lijk wor­den dat het ene inzicht het ande­re niet hoeft uit te sluiten.

blz. 37
De offer­ga­ve van Joa­chim in de tem­pel gewei­gerd (1486–1490) | Dome­ni­co Ghirlandaio

Hard­lo­pen en fiet­sen: 
Mor­gen moet mijn auto naar de gara­ge voor de APK keu­ring. Alleen heb­ben we die al een tijd­je uit­ge­leend aan onze doch­ter. Dus deze namid­dag maar beslo­ten om er even naar toe te ren­nen zodat ik met­een m’n spor­tie­ve plicht gedaan heb. Ter hoog­te van de Rij­kers­woerd­se plas­sen even blij­ven han­gen bij het gym­plaats­je om wat oefe­nin­gen te doen. 

Totaal kilo­me­ters hard­lo­pen in 2021: 24 km.

~ ~ ~

Lees ook …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *