Categorieën
Blogpost

Zaterdag, 16 januari 2021

Wat denk je zelf, theezak!?

“De stil­le kracht ademt dat een land, een plek, een mens niet te bezit­ten is, niet te door­gron­den is. Ze zijn slechts en hoe­ven niet te wor­den ver­klaard en kun­nen juist daar­in wor­den begrepen.”

De stil­le kracht voor Mark Rut­te — neerlandistiek

@mirias: Afscheid nemen van Whats­app is echt niet onmo­ge­lijk. Laat weten hoe je bereik­baar bent aan wie dat weten moet, ver­za­mel num­mers om ook te kun­nen sms’en en… tot kijk op Signal/Telegram.

Is er een alter­na­tief voor Whats­App? — nrc

Naar aan­lei­ding van de gewij­zig­de gebruiks- en pri­va­cy­voor­waar­den van Whats­app (en de gebro­ken belof­te van Zuc­ker­berg om Whats­app-data niet te ver­bin­den met facebook) een zoveel­ste oproep om deze chat app te ver­la­ten en over te stap­pen naar alter­na­tie­ven die er echt wel zijn. En mis­schien zou de voor­keur wel uit moe­ten gaan naar Three­ma omdat het op Zwit­ser­se ser­vers draait en daar­door net iets betrouw­baar­der is dan Sig­nal (op ame­ri­kaan­se ser­vers) en Tele­gram (in han­den van een Rus­si­sche rijkaard).

Lezen — Fic­tie: 
The handmaid’s tale, Mar­ga­ret Atwood (uit­ge­le­zen): Ik had zoals geschre­ven dit boek al eens eer­der gele­zen. Niet zo heel lang gele­den zelfs, en omdat ik er zo van onder de indruk was had ik met­een het ver­volg besteld dat nie­mand meer ver­wacht had. Eind vorig jaar wil­de ik daar in begin­nen te lezen, maar dacht dat het wel slim zou zijn om dan eerst The handmaid’s tale opnieuw te lezen. Veel kwam me nog heel bekend voor zon­der dat dit het lees­ple­zier wist te beder­ven. Inte­gen­deel, het kwam nog meer bin­nen dan de eer­ste keer. Wat ik vreemd genoeg niet meer wist is dat het boek ein­digt met een ver­slag van een lezing tij­dens het twaalf­de sym­po­si­um ‘on Gilea­dean Stu­dies, held as part of the Inter­na­ti­o­nal His­to­ri­cal Asso­ci­a­tioin Con­ven­ti­on, which took pla­ce at the Uni­ver­si­ty of Denay, Nuna­vit, on June 25, 2195’. De key­no­te spre­ker is Pro­fes­sor James Dar­cy Pieixo­to, Direc­tor, Twen­tieth and Twen­ty-First Cen­tu­ry Archi­ves, Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty, Eng­land die ver­telt over het his­to­risch onder­zoek naar de cas­set­te­band­jes met het relaas van Offred:

We held out no hope of tra­cing the nar­ra­tor herself direct­ly. It was clear from inter­nal evi­den­ce that she was among the first wave of women recrui­ted for repro­duc­ti­ve pur­po­ses and allot­ted to tho­se who both requi­red such ser­vi­ces and could lay claim to them through their posi­ti­on in the elite.

blz. 466

Fijn­tjes wijst Mar­ga­ret Atwood in een naschrift erop dat ze voor haar dysto­pi­sche beschrij­ving van een samen­le­ving waar vrou­wen alle rech­ten zijn ont­no­men hele­maal niet zover terug hoef­de te gaan in het verleden:

The dysto­pi­an soci­e­ty I pro­po­sed would con­tain no fea­tu­re that human beings had not alrea­dy put into prac­ti­ce, some­whe­re, some­ti­me, or that they lack­ed the tech­no­lo­gy for. All tota­li­ta­ri­an regimes have had an inte­rest in con­trol­ling women — espe­ci­al­ly their sexu­al acti­vi­ty and repro­duc­ti­ve capa­ci­ty — but they also con­trol men, alt­hough in other ways. The struc­tu­re is like a pyramid: power con­cen­tra­ted at the apex con­trol­ling a lar­ge base of the power­less, with repro­duc­ti­ve and other advan­ta­ges hoar­ded by tho­se at the top.

Lezen — Non-fic­tie:
Ik weet je wacht­woord — Dani­ël Ver­laan (blz. 235–266): Voor het sla­pen gaan nog even een hoofd­stuk gele­zen in Ik weet je wacht­woord, dit­maal over spy­wa­re en stal­ker­wa­re. Natuur­lijk vol­gen er aan het eind van het hoofd­stuk weer de nodi­ge tips hoe je jezelf kunt bescher­men tegen deze vorm van digi­taal voy­eu­ris­me. Iets gerus­ter ga ik naar bed.

Bij spy­wa­re den­ken we altijd aan een onbe­kend per­soon die mee­g­luurt met onze came­ra. Maar het pro­bleem ligt vaak veel dich­ter bij huis. Een van de gevaar­lijk­ste vor­men van spy­wa­re wordt vaak ver­ge­ten: stal­ker­wa­re. Net als nor­ma­le spy­wa­re kun je met stal­ker­wa­re een tele­foon bespi­o­ne­ren. Maar bij stal­ker­wa­re is de dader een (ex-)partner of beken­de in plaats van een onbe­ken­de hacker. 

blz. 255

Hard­lo­pen en fiet­sen: 
Het zou gaan sneeu­wen deze namid­dag. Daar­om trok ik kort voor het mid­dag­uur al mijn hard­loop­schoe­nen aan voor een rond­je ren­nen. Nu ik dit schrijf (laat in de avond) dalen de eer­ste sneeuw­vlok­jes ein­de­lijk neer. Benieuwd of ze er mor­gen nog lig­gen want echt koud gaat het niet worden.

[5 km hard­lo­pen; 28:33 minuten]

[Totaal kilo­me­ters hard­lo­pen in 2021: 24 + 5 = 29 km]

2 reacties op “Zaterdag, 16 januari 2021”

Tsja dat Whats­app. Ik zou er dol­graag van­af wil­len maar als moe­der van school­gaan­de kin­de­ren blijkt dat onmo­ge­lijk omdat alle teams en klas­sen het gebrui­ken. De klas­sen­apps wei­ger ik nu omdat we juist een school-app-sys­teem heb­ben uit­ge­ko­zen zodat we geen whats­app meer nodig had­den. Maar ik zie die hoc­key­teams en zo niet over­stap­pen naar sig­nal. Helaas.

Dat ver­haal van Atwood lijkt me zo beklem­mend dat ik het niet durf te lezen. Heb ik ook met soort­ge­lij­ke thema’s in films. brrr. Het klinkt te zeer als­of het moge­lijk is. Als­of het ook gebeurt (dat is natuur­lijk ook zo, als de ver­ha­len uit som­mi­ge wereld­de­len ons bereiken!). 

Ik ben The Hype Machi­ne aan het lezen, over soci­al media en vrij­heid van menings­ui­ting en algo­rit­mes. Ik moet van mezelf eerst een non-fic­tie boek lezen voor ik weer mijn ver­za­me­ling van fic­tie in mag duiken. 

Wat ik me afvroeg was of je ook op Good­Reads zit? Ik ga je er maar eens opzoe­ken denk ik. 🙂

Ja, ik weet dat het mak­ke­lij­ker gezegd is dan gedaan, en dat is natuur­lijk met­een een teken van hun machts­po­si­tie als een­maal een ‘point van no return’ is bereikt. Het is eigen­lijk te gek dat we wel van systeem/app wil­len ver­an­de­ren maar dat het reëel gezien niet meer moge­lijk is.
Het ver­haal van The handmaid’s tale is beklem­mend, maar tege­lij­ker­tijd ook ont­zet­tend inte­res­sant. Mis­schien toch eens poging wagen. Je kunt het altijd wegleggen/wegklikken als je het niet ’trekt’.
The Hype Machi­ne ken ik niet. Ga ik opzoe­ken en mis­schien toe­voe­gen aan mijn leeslijst.
Good­Reads heb ik wel eens een gepro­beerd, maar kon toen heel veel boe­ken niet vin­den en werd op een gege­ven moment om ze tel­kens toe te voe­gen dus ben weer afgehaakt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *