Maandag, 18 januari 2021

De ‘oprecht­heid’ van Wilders

[RT Twit­ter] @Natascharosa: Ik word zo moe van ‘Jew was­hing’. Dus nieu­we column die me bij velen niet popu­lair zal maken, maar ik laat me niet gebrui­ken of mond­dood maken. Laat mij erbui­ten, meneer Wil­ders — parool

Natuur­lijk stond ook Geert Wil­ders voor­aan in de rij om Rut­te en con­sor­ten de maat te nemen naar aan­lei­ding van de mis­stan­den rond­om de toe­sla­gen­af­fai­re. Par­le­men­tair ver­slag­ge­ver Nata­scha van Wee­zel heeft daar zo haar beden­kin­gen bij en schreef er een scher­pe column over waar­in ze vraag­te­kens zet bij de oprecht­heid van Wil­ders. Ener­zijds gooit hij het kabi­net voor de voe­ten dat onschul­di­ge men­sen stel­sel­ma­tig zijn gecri­mi­na­li­seerd, ter­wijl in het onlangs gepu­bli­ceer­de PVV-par­tij­pro­gram­ma maat­re­ge­len zijn opge­no­men die het stem­recht zul­len ont­ne­men aan het over­gro­te deel van die­zelf­de slacht­of­fers van de toeslagenaffaire.