Woensdag, 3 februari 2021

Tegen de klok in en een nepafspraak

Van­och­tend besloot ik het rond­je van afge­lo­pen zon­dag te lopen, maar dan tegen de klok in. Het was geluk­kig al een klein beet­je licht toen ik hal­ver­we­ge enke­le scho­ten hoor­de. In de rich­ting waar het geluid van­daan kwam zag ik enke­le gro­te hazen in het wei­land zich haas­tig uit de voe­ten maken. Zelf over­woog ik het­zelf­de te doen. Wat nu als de jager (want die meen­de ik een eind ver­der te ont­wa­ren) mij voor een haas aan­zag? Dan had ik een seri­eus pro­bleem. Mis­schien een vol­gen­de keer (mocht dat er nog van komen) toch maar zo’n reflec­te­rend hes­je aan trek­ken om meer op te val­len. Bedacht om bij elk vol­gend opklin­kend schot me met­een op de grond te laten val­len ver­volg­de ik mijn weg. Het bleef rustig.

Bij de plek waar ik zon­dag de scha­pen in de wei had zien staan bleef ik even staan. Voor hen het sein om naar mij toe te komen gesneld. Waar­schijn­lijk dach­ten ze dat ik hen kwam voe­de­ren. Na wat ver­ont­schul­di­gin­gen te heb­ben gemom­peld dat ik helaas niets te eten of drin­ken bij me had liep ik het laat­ste stuk­je terug naar huis. De scha­pen ver­ge­zel­den me tot­dat het schrik­draad hen deed stop­pen. De app gaf aan dat ik 4,3 kilo­me­ter had afge­legd tegen 4,5 op zon­dag. Tegen de klok in is dus kor­ter. Goed om te weten.

Geheel onver­wacht kreeg ik later op de och­tend een sms van de GGD. Omdat mijn spor­t­hor­lo­ge ver­bon­den is met mijn iPho­ne als die in de buurt ligt voel­de ik eerst een tril­ling in mijn pols. Op het dis­play van het hor­lo­ge zag ik alleen maar ‘GGD Coro­na — U heeft een afspraak op’. Meer tekst past er niet op. Ik zat mid­den in een video­call en kon niet zomaar weg­lo­pen om mijn iPho­ne te zoe­ken die wel ergens in de buurt moest lig­gen aan­ge­zien er ver­bin­ding was met mijn hor­lo­ge. Alleen zag ik ‘m niet. Mis­schien is die ver­bin­ding sterk genoeg om ook van­uit een ande­re kamer berich­ten op te van­gen. Na een paar minu­ten kon ik mijn nieuws­gie­rig­heid niet lan­ger bedwin­gen en ging als­nog op zoek naar mijn hor­lo­ge die inder­daad in de woon­ka­mer lag. Het bleek dat ik zelfs twee sms-jes had ontvangen:

Een afspraak in Lei­den? Voor wat dan? Een test? Een vac­ci­na­tie? En dan ook nog deze namid­dag. Dat kon niet klop­pen. Extra ach­ter­doch­tig gewor­den door al dat gedoe met data­lek­ken van GGD-gege­vens besloot ik de loka­le GGD-ves­ti­ging te bel­len. Daar werd me dui­de­lijk gemaakt dat dit inder­daad niet van hen afkom­stig was en ook niet vol­gens het pro­to­col was. Voor een vac­ci­na­tie (als ik al aan de beurt zou zijn) wordt een brief gestuurd en geen sms. Van een afspraak was hen niets bekend. Laat staan in Lei­den. Phis­hing dus. Wie weet met de opzet dat ze hopen dat ik rich­ting Lei­den ver­trek zodat ons huis met een inbre­kers­be­zoek­je ver­eerd kan wor­den. Of iets der­ge­lijks. Hoe dan ook, knap ver­ve­lend want je wordt er wel heel erg wan­trou­wig van. En hoe zijn ze aan mijn tele­foon­num­mer gekomen?

Geef een antwoord