20210206 — zaterdag

Wan­de­len is competitie

Het omme­tje van­daag was de zeven­de op een rij, en dus een vol­le­di­ge week van och­tend­wan­de­ling voor negen uur ’s och­tends. Niet heel bij­zon­der maar wel voor mij want zo vaak deed ik dat niet meer. Wel regel­ma­tig voor een hard­loop­rond­je. Dat ik er een app voor nodig heb zegt eigen­lijk al genoeg. Blijk­baar heb ik een stok ach­ter de deur nodig bij gebrek aan een hond om uit te laten. 

Het scheel­de trou­wens niet veel of ik had niet voor negen uur kun­nen ver­trek­ken. Inge was niet thuis en ik moest wach­ten op de AH bezorg­ser­vi­ce. Die arri­veer­de geluk­kig al om kwart over acht. Met de bezor­ger sprak ik over de nade­ren­de dras­ti­sche weers­ver­an­de­ring met sneeuw, vorst en ijzel. Hij had ook op zon­dag bezorg­dienst en zag het wel zit­ten om door een win­ters land­schap zijn ron­de te rij­den. Ik wens­te hem veel succes. 

Zelf ben ik benieuwd of de weers­om­stan­dig­he­den niet zoda­nig zijn dat ik mis­schien wat later moet gaan wan­de­len. Dat gaat name­lijk pun­ten sche­len in de omme­tjes app die ik hard nodig heb om mijn plek in de kop van de rang­lijst te behou­den. Want wan­de­len, dat is competitie! 

Down­load gra­tis de Omme­tje-app, kom hoger­op in de rang­lijst, speel alle medail­les vrij en word de fitste van jouw team! Dé Nr.1 Wan­delapp van Nederland!