20210329

Kunst­ge­schie­de­nis zon­der muse­um­be­zoek:
De musea zijn nog steeds geslo­ten en dat is toch best onhan­dig als de afron­ding voor de cur­sus Inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis 1 bestaat uit een muse­um­op­dracht. Natuur­lijk kun je een afbeel­ding van een kunst­werk in hoge reso­lu­tie down­lo­a­den met de moge­lijk­heid om tot in het klein­ste detail in te zoo­men. Maar dat is eigen­lijk alleen heel erg prak­tisch. In het echt kun je er name­lijk maar zel­den zo dicht bij komen. Het kan ech­ter in de verste ver­te niet tip­pen aan het bij­zon­de­re gevoel van oog in oog te staan met een fysiek kunst­werk, zeker als het ook nog eens eeu­wen oud is.

Toch zit er niets anders op dan een vir­tu­eel bezoek te bren­gen aan het muse­um — in dit geval het Rijks­mu­se­um — waar het gese­lec­teer­de schil­de­rij te vin­den is waar­over ik mijn eind­op­dracht moet schrij­ven. Geluk­kig is het wel zo dat ondanks de slui­ting van de musea we deze opdracht in groeps­ver­band kun­nen uit­voe­ren. Ik ben inge­deeld in een groep­je van acht per­so­nen die alle­maal een ander schil­de­rij met land­schap — geschil­derd door Neder­land­se kun­ste­naars — uit de zeven­tien­de eeuw heb­ben toegewezen. 

Het was de bedoe­ling dat we met z’n allen die schil­de­rij­en in het Rijks­mu­se­um zou­den gaan bekij­ken. Dat gaat dus niet. Van­daar dat we deze avond een eer­ste onli­ne ses­sie had­den belegd om op deze manier de ver­schil­len­de schil­de­rij­en de revue te laten pas­se­ren en onze eer­ste erva­rin­gen te delen. Ondanks dat niet ieder­een al de tijd had gehad voor het ver­za­me­len van ach­ter­grond­in­for­ma­tie over zijn/haar schil­de­rij — we had­den de opdracht pas afge­lo­pen week gekre­gen — had­den we toch een heel zin­ni­ge dis­cus­sie over de eisen bij de opdracht en hoe som­mi­ge onder­de­len aan­ge­pakt kon­den worden.

Over twee weken heb­ben we een vol­gen­de afspraak waar­bij we pro­be­ren alle­maal een eer­ste opzet van de eind­op­dracht klaar te heb­ben waar­over we dan van gedach­ten kun­nen wis­se­len. Omdat we ener­zijds ieder een ander schil­de­rij heb­ben, maar ander­zijds wel het­zelf­de gen­re — uit dezelf­de peri­o­de en geo­gra­fi­sche loca­tie — kun­nen we veel van elkaar opste­ken om zodoen­de moge­lij­ke samen­hang te ont­dek­ken in de vorm van the­ma’s, tech­niek of com­po­si­tie. Het geeft deze eind­op­dracht als­nog een soci­aal aspect.

PS. De afbeel­ding bij deze blog­post is een schil­de­rij van Jacob Isaacksz van Ruis­dael uit ca. 1668 met als titel Land­schap met water­val. Het is niet aan mij of aan een van mijn mede­stu­den­ten toe­ge­we­zen. Wel­ke dan wel? Dat krijg je op een later tijd­stip hier te lezen als ik mijn eind­op­dracht inge­le­verd heb.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *