Logboek- 20210501

Stu­die­plan­ning:
In afwach­ting van het eind­cij­fer voor Inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis 1 heb ik me inmid­dels inge­schre­ven voor deel 2. Dit is een zelf­stu­die die op elk moment begon­nen kan wor­den tij­dens het lopen­de jaar en afge­slo­ten wordt met een mul­ti­ple choi­ce toets. Er zijn in prin­ci­pe geen stu­die­bij­een­kom­sten gepland. Mijn plan is om in de week van 10 mei van start te gaan en begin augus­tus een afspraak te maken voor de toets. Dat moet vol­doen­de tijd zijn om bij regel­ma­ti­ge stu­die de leer­stof ver­werkt te krij­gen. En het geeft me een aan­tal weken vrij­af voor­dat het vol­gen­de semes­ter in sep­tem­ber begint. Waar­schijn­lijk ga ik dan ver­der met Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis.

De tijd die ik nu heb voor­dat ik ver­der ga met kunst­ge­schie­de­nis gebruik ik om mijn aan­te­ke­nin­gen van de vori­ge cur­sus wat beter te struc­tu­re­ren en archi­ve­ren. Ik merk dat er regel­ma­tig ver­we­zen wordt naar eer­de­re cur­sus­sen dus het is han­dig om dan ook snel iets terug te kun­nen vin­den. Om elke keer naar de OU site van de betref­fen­de cur­sus te gaan vind ik omslach­tig. Veel lie­ver heb ik de bestan­den zelf beschik­baar. En daar ben ik van­daag een groot gedeel­te van de dag mee bezig geweest. Een tijd­ro­vend klus­je maar als ik een­maal bij ben dan is het een kwes­tie van bijhouden.


‘We wil­len weer gevoed wor­den.’
Shop­pen en proos­ten mag weer, maar de gebou­wen van troost en ont­roe­ring blij­ven voor­als­nog op slot. Het is tijd om de musea te openen.

Een arti­kel in De Groe­ne met een harts­toch­te­lijk plei­dooi om de musea weer te ope­nen nu de resul­ta­ten van de Field­labs lij­ken te recht­vaar­di­gen dat dit zon­der risico’s voor de bezoe­kers kan. Kunst­be­le­ving is ook een basisbehoefte.

Lezen — Fic­tie: 
Anna Kare­ni­na, Tol­stoj (blz. 438–466): Alek­sej Karen­in ver­telt Ste­pan Arkadje­witsj over zijn plan­nen om de echt­schei­ding met Anna door te voe­ren. Ste­pan is hier­door van­zelf­spre­kend uit het veld gesla­gen maar houdt voet bij stuk en wil dat Alek­sej als­nog voor het diner naar zijn huis komt waar­voor meer­de­re gas­ten zijn uit­ge­no­digd. Alek­sej stemt toe. Tij­dens het diner ont­moe­ten Lewin en Kit­ty elkaar weer sinds hun vori­ge desa­streu­ze ont­moe­ting. Dit­maal slaat de vonk naar bei­de kan­ten over. Daar­en­te­gen lukt het Dol­ly niet om Alek­sej over te halen van gedach­ten te veranderen.

Gedu­ren­de de avond wor­den er door de gas­ten diver­se gesprek­ken gevoerd over uit­een­lo­pen­de zaken. Een daar­van gaat over de eman­ci­pa­tie van de vrouw, en een gedeel­te citeer ik hier ter lering en ver­maak over hoe er eind negen­tien­de eeuw in de Rus­si­sche boven­laag over gedacht werd: 

[…] als vrou­wen bij hoge uit­zon­de­ring deze plaat­sen zou­den kun­nen inne­men, komt het mij voor dat u hier toch ten onrech­te het woord <rech­ten> gebruikt. Het zou juis­ter zijn van <plich­ten> te spre­ken. Ieder zal het er mee eens zijn, dat wij, wan­neer wij de een of ande­re post bekle­den, bij­voor­beeld van jury­lid, van amb­te­naar bij de tele­gra­fie, of wan­neer wij stem­men, het gevoel heb­ben een plicht te ver­vul­len. Het is daar­om juis­ter te zeg­gen, dat de vrou­wen er naar stre­ven plich­ten te krij­gen en dat met het vol­ste recht. Men kan alleen maar sym­pa­thie heb­ben voor hun ver­lan­gen deel te heb­ben aan de arbeid van de man.
- Vol­ko­men juist, beves­tig­de Alek­sej Aleks­an­dro­witsj. De vraag is nu alleen, meen ik, of zij tot het ver­vul­len van der­ge­lij­ke plich­ten in staat zijn.
- Waar­schijn­lijk zijn ze hier heel geschikt voor, merk­te Ste­pan Arkadje­witsj op, als zij maar eerst wat meer ont­wik­keld zijn. Wij zien, dat …
- En het spreek­woord dan? zei de oude vorst, die al een tijd naar het gesprek geluis­terd had en zijn klei­ne spot­ten­de ogen liet schit­te­ren. Ik kan dit wel zeg­gen waar mijn doch­ters bij zijn: het haar is lang… maar het ver­stand kort.
- Zo dach­ten we ook over de negers voor zij bevrijd waren! zei Pestow boos.
- Mij bevreemdt het alleen, dat de vrou­wen er naar stre­ven nieu­we plich­ten te krij­gen, zei Ser­gej Iwano­witsj, ter­wijl wij helaas zien, dat de man­nen ze gewoon­lijk pro­be­ren te ont­dui­ken.
- Plich­ten zijn met rech­ten ver­bon­den. Macht, geld, eer, daar stre­ven de vrou­wen naar, zei Pestow.

blz. 451–452

Hard­lo­pen:
Rond­je 5,5 kilo­me­ter laat in de mid­dag. Het groot­ste deel van de dag had ik aan mijn bureau door­ge­bracht dus het was wel even lek­ker om de benen te strek­ken. Momen­teel pro­beer ik op hart­slag te lopen, dus niet te veel te for­ce­ren maar in een rus­tig tem­po regel­ma­tig kilo­me­ters te maken om zo mijn con­di­tie weer wat op te bou­wen. Na vier kilo­me­ter nam ik even een kor­te pau­ze om daar­na nog ander­hal­ve kilo­me­ter ver­der te lopen om het rond­je af te maken. Het ging lek­ker — ook van­we­ge de lich­te regen­val wat mij altijd goed bevalt tij­dens het lopen — en het her­stel erna ver­liep ook goed.

Toen op 1 mei:
2019 — Ik moest naar de huis­arts voor mijn lies­breuk, maar de prak­tijk was ver­huisd.
2018 — Ik werd weer eens aan een werk­ne­merste­vre­den­heids­on­der­zoek gezet.
2016 — Ik kreeg ineens de zenu­wen voor­af een sur­vi­val­run.
2013 — Ik was niet in staat mijn gedach­ten goed onder woor­den te bren­gen.
2012 — Ik luis­ter­de naar de nieuw­ste Neil Young.
2010 — Ik kreeg te horen dat mijn inzen­ding opge­no­men gaat wor­den in de ver­haal­bun­del Adre­na­li­ne.