Logboek — 20210504

Oscar de gras­kat:
Het gras dat over­bleef na het maai­en ligt in de aan­hang­wa­gen om weg­ge­bracht te wor­den. Om te voor­ko­men dat het klets­nat regent staat de aan­hang­wa­gen momen­teel op het over­dek­te ter­ras gepar­keerd. Een ide­aal plek­je voor zwerf­kat Oscar die op een stra­te­gisch plek­je gele­gen zowel de laat­ste stra­len van de onder­gaan­de zon mee­krijgt als­ook een mooi over­zicht over de tuin heeft. Hoe­zo verwend. 

Lezen — Fic­tie: 
Anna Kare­ni­na, Tol­stoj (blz. 500–511): Ste­pan weet Alek­sej over te halen om een schei­ding in wer­king te zet­ten waar­bij hij alle schuld op zich zal nemen. Anna ver­trekt met Wron­ski — die ont­slag neemt uit mili­tai­re dienst — naar het bui­ten­land zon­der dat de schei­ding daad­wer­ke­lijk een feit is. Onder­tus­sen leeft Lewin in een droom ter­wijl men om hem heen voor­be­rei­ding treft voor het huwe­lijk. Tot­dat dui­de­lijk wordt dat hij — onge­lo­vig als hij is — om te mogen trou­wen een bewijs moet heb­ben dat hij zijn ker­ke­lij­ke plich­ten ver­vuld heeft. 

Hard­lo­pen:
Rond­je 4 kilo­me­ter bij code geel. De storm blies me zowat de Lin­ge in dus ik hield het snel (wind in de rug) voor gezien want het ging ook nog eens strie­mend rege­nen. Mor­gen een nieu­we poging.

Toen op 4 mei:
2020 — Ik las een arti­kel van Caro­li­ne Drie­ën­hui­zen waar­in zij The Dut­ch Empi­re bet­ween ide­as and prac­ti­ces bespreekt.
2019 — Ik besloot om toch maar te begin­nen in Otmars zonen van Peter Buwal­da.
2014 — Ik las een ver­haal van Mar­te Kaan en moest aan dode man­nen den­ken.
2011 — Ik pro­beer­de 4 mei te ver­kla­ren maar of het peda­go­gisch ver­ant­woord was is maar de vraag.