Logboek — 20210506

Lezen — Non-Fic­tie:
Wereld­ge­schie­de­nis van Neder­land onder redac­tie van Lex Heer­ma van Voss, Mar­jo­lein ’t Hart, Karel Davids, Kar­wan Fatah-Black, Leo Lucas­sen en Jeroen Tou­wen (blz. 242–274):
1637 — De mythes rond de Sta­ten­bij­bel: Over het idee dat de ver­ta­ling van de Bij­bel bepa­lend en ver­nieu­wend is geweest voor het Stan­daard­ne­der­lands. Dat blijkt nog­al mee te val­len.
1642 — De Por­tu­ge­se sla­ven­lob­by in Neder­lands-Bra­zi­lië: Over het gege­ven dat in nieuw ver­o­ver­de gebie­den op de Por­tu­ge­zen deze des­on­danks nog zeer veel invloed had­den op het WIC-beleid.
1648 — De Vre­de van Mun­ster. Rebel­len wor­den mede­spe­lers: Over hoe Neder­lan­ders nadat de vre­de een feit was een belang­rij­ke bij­dra­ge ble­ven leve­ren aan de inter­na­ti­o­na­le orde.
1654 — Duit­se keur­vorst betaalt Neder­land­se dich­te­res: Over de meer struc­tu­re­le onder­steu­ning die kun­ste­naars in het bui­ten­land kon­den ver­wach­ten dan in de Repu­bliek.
1656 — ‘Twee moo­ren in een stuck van Rem­brandt’: Over de klei­ne Afri­kaan­se gemeen­schap in de buurt waar Rem­brandt zijn ate­lier had.
1658 — Onmis­ba­re migran­ten voor de Gou­den Eeuw: Over een terug­ge­von­den brief die aan­toont dat het beeld van over­we­gend kapi­taal­krach­ti­ge en hoog­op­ge­lei­de migra­ten die zich tij­dens de Gou­den Eeuw in de Repu­bliek zou­den heb­ben geves­tigd niet over­een­komt met de alle­daag­se rea­li­teit in de migrantensteden.

Lezen — Fic­tie: 
Anna Kare­ni­na, Tol­stoj (blz. 516–553): Alle tij­de­lij­ke twij­fel bij Lewin ten spijt huwt hij nog die­zelf­de avond met Kit­ty en ver­trek­ken zij bei­den na het sou­per rich­ting hun land­goed. Wronk­si en Anna heb­ben zich onder­tus­sen na een rond­reis van drie maan­den door Euro­pa geves­tigd in Ita­lië. Het kost Wron­ski moei­te invul­ling te geven aan hun ver­blijf daar ze zich min of meer ‘under-cover’ moe­ten bewe­gen gezien de aard van hun rela­tie. Ten­slot­te is Anna offi­ci­eel nog niet geschei­den van haar man. Ze nemen intrek in een palaz­zo en Wron­ski stort zich op de schil­der­kunst nadat hij zich eer­der al tij­de­lijk obses­sief had bezig gehou­den met poli­tiek en lite­ra­tuur. Ook dit duurt niet al te lang waar­door hij weer in alge­he­le ver­ve­ling ver­viel die hem steeds vaker teisterde.

Maar zon­der deze bezig­heid bleek het leven van Anna, die zich over zijn teleur­stel­ling ver­won­der­de, en van hem zo saai en ver­ve­lend te zijn op het Ita­li­aan­se dorp, het palaz­zo zag er plot­se­ling zo onmis­ken­baar ver­val­len en have­loos uit, zij begon­nen zich zo te erge­ren aan de vlek­ken op de gor­dij­nen, de bar­sten in de vloe­ren, het brok­ke­len­de stuc van de kroon­lijs­ten, zij kre­gen zo genoeg van altijd die­zelf­de Gole­nisjtsjew, de Ita­li­aan­se pro­fes­sor en de Duit­se toe­rist, dat er nood­za­ke­lijk ver­an­de­ring moest komen.

blz. 553

Toen op 6 mei:
2020 — Ik werd ver­rast met een boek­je in de brie­ven­bus en het was van Elja.
2019 — Ik zag een specht aan de net­voe­ding.
2016 — Ik kon lang­zaam­aan weer een beet­je aan hard­lo­pen doen.
2014 — Ik kon maar ter­nau­wer­nood een duif ont­wij­ken.
2010 — Ik pas nu voort­aan de wet van de reis­lei­der toe bij onte­vre­den men­sen.
2009 — Ik ging op safari.