Observaties — 20210507

Beïn­vloe­ders of kopi­eer­ma­chi­nes?
Er kwam een bericht voor­bij over een nieu­we hype onder influ­en­cers om nu met z’n allen film­pjes te pos­ten waar­in ze pak­ket­jes ope­nen zon­der te weten wat erin zit. Het blij­ken pak­ket­jes te zijn die niet op de plaats van bestem­ming zijn aan­ge­ko­men en waar­van de ter­mijn is ver­stre­ken dat de ver­meen­de ont­van­ger ze had kun­nen clai­men. Je kunt een ver­za­me­ling van die pak­ket­jes voor een vast bedrag aan­schaf­fen in de hoop dat er iets van waar­de tus­sen zit.
Wat me opviel is dat de zoge­naam­de influ­en­cers in Neder­land mas­saal (en gemak­zuch­tig) op deze in het bui­ten­land onsta­ne hype dui­ken om ver­vol­gens ook een graan­tje mee te pik­ken. De vraag is in hoe­ver­re dit gewoon kud­de­ge­drag is en dat ze hier­mee aan­to­nen wei­nig influ­en­cer te zijn maar net als hun eigen vol­gers voor­al zelf mak­ke­lijk te beïn­vloe­den zijn. 

Ver­jon­ging of ver­sim­pe­ling?
Het geschied­kun­di­gie pro­gram­ma Ande­re tij­den dreigt van de tv te ver­dwij­nen. Reden: er kij­ken te wei­nig jon­ge­ren naar de publie­ke omroep. Nu is het de vraag of jon­ge­ren uber­haupt nog tv kij­ken, laat staan of ze dat mas­saal gaan doen als er in plaats van Ande­re tij­den een pro­gram­ma komt waar BN’ers moe­ten raden of iets van cho­co­la­de is gemaakt. Maar wat min­stens zo opvalt is de macht van de net­ma­na­gers over wat de diver­se omroe­pen geacht wor­den te bren­gen. Een inte­res­sant stuk daar­over ver­scheen in 2019 en toen al werd een begin gemaakt met het afbre­ken van Ande­re tij­den => De macht van de net­ma­na­gers reikt hele­maal tot aan de pre­sen­ta­tor — nrc.