Cannelure

Cul­tuur­we­ten­schap­pen: 
Wat ik bij het maken van de samen­vat­tin­gen tij­dens deel 1 van de inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis niet gedaan had was het opne­men van de met een aste­risk gemerk­te begrip­pen. Daar heb ik van­daag tijd inge­sto­ken en tevens de ver­kla­ring toe­ge­voegd. Om een idee te geven wel­ke begrip­pen in hoofd­stuk 2 Rubri­ce­ring zoal voor­bij komen laat ik ze hier de revue pas­se­ren: cen­traal­per­spec­tief; ton­ge­welf; can­ne­lu­re; ico­no­gra­fie; gen­re­voor­stel­ling; tri­omf­boog; embleem; rea­lis­me; impres­si­o­nis­me; his­to­rie­stuk; nim­bus; fries; ara­besk; mari­ne; graf­zerk; graf­tom­be; bij­werk; al fres­co; fres­co­tech­niek; olie­verf­tech­niek; tem­pe­ra­tech­niek; pilaster. 

Ik wist ook met­een weer waar­om ik er eer­der niet aan begon­nen was. Bij­na bij elke ver­kla­ring van een begrip wor­den nieu­we begrip­pen met een aste­risk geïn­tro­du­ceerd en voor je het weet is de lijst ver­drie­vou­digd. Zie als voor­beeld het begrip ‘can­ne­lu­re’:

een ver­ti­caal aan­ge­brach­te ron­de gleuf in de schacht van een zuil; in de => Dori­sche orde* raken de gleu­ven elkaar [dl. 1, afb. 1.3], in de => Ioni­sche orde* zit er een smal­le strook tussen.

In dit geval moet ik dus ook Dori­sche en Ioni­sche orde opne­men in mijn begrip­pen­lijst voor dit hoofd­stuk omdat ze nodig om het begrip ‘can­ne­lu­re’ beter te kun­nen ver­kla­ren. Voor­lo­pig hou ik mezelf maar voor dat op een gege­ven moment het opzoek­werk min­der zal gaan wor­den als mijn lijst de mees­te begrip­pen al bevat. 

Toen op 11 mei:
2016 — Ik had zin in een vol­gen­de sur­vi­val­run.
2013 — Ik zag een oproep voor een foto­cur­sus voor­bij­ko­men.
2012 — Ik schreef een stuk­je over een bak­steen.
2011 — Ik vroeg me af waar mijn vrouw bleef.
2010 — Ik keek naar de docu­men­tai­re Vir­tu­al Revo­lu­ti­on.
2009 — Ik ver­zon een inter­view voor De Aar­de Tolt Door.