Chat elders en triomfboog van Titus

Tijd voor chat elders?
Op 15 mei zul­len de gebrui­kers­voor­waar­den van Whats­app aan­ge­past wor­den. Het is nog steeds ondui­de­lijk (voor­na­me­lijk door het ont­bre­ken van eni­ge trans­pa­ran­tie in wat het moe­der­be­drijf facebook nu pre­cies voor ogen heeft qua inte­gra­tie en gege­vens­uit­wis­se­lin­gen tus­sen de vele soci­al media apps die het inmid­dels in bezit heeft) of wij als Euro­pe­se bur­gers daar iets van gaan mer­ken voor wat betreft onze per­soon­lij­ke data. Maar los daar­van, zou het gezien alle ophef de laat­ste jaren met betrek­king tot facebook en de onge­kend gro­te macht die zij heb­ben niet gewoon ver­stan­dig zijn om eens wat ver­der te kij­ken naar alter­na­tie­ve apps? Zie het als voort­schrij­dend inzicht ver­ge­lijk­baar met het min­der con­su­me­ren van vlees afkom­stig uit de groot­scha­li­ge vlees­in­du­strie. Laat zien dat je het niet lan­ger pikt en zet zelf een ver­an­de­ring in beweging. 

Lees ook: Facebook faces Ger­man ban on pro­ces­sing Whats­App user data — ft.com

A Ger­man regu­la­tor has ban­ned Facebook from pro­ces­sing any data from Whats­App users, arguing that the mes­sa­ging app’s con­tro­ver­si­al new terms of ser­vi­ce are illegal under Euro­pean pri­va­cy law.


Cul­tuur­we­ten­schap­pen: 
Naast de hoofd­stuk­ken in het stu­die­boek Manie­ren van kij­ken, heb­ben we ook een stu­die­boek met daar­in 101 object­be­schrij­vin­gen van hoog­te­pun­ten uit de wes­ter­se kunst­ge­schie­de­nis. Voor het twee­de deel van inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis wor­den we geacht er 67 in totaal te bestu­de­ren. Voor deze week staan er vier stuks op het pro­gram­ma en van­daag zocht ik de Tri­omf­tocht van Titus op. Het is een zoge­naamd reli­ëf (een plaat mar­mer waar een afbeel­ding in is uit­ge­hakt) als onder­deel van de tri­omf­boog die als eer­be­toon voor hem was opge­richt door zijn broer Domitianus.

Tri­omf­boog van Titus, 81–96, maker(s) onbe­kend
Afbeel­ding: Jace & Afsoon | Unsplash

Als bevel­heb­ber van het Romein­se leger sloeg Titus (zoon van kei­zer Ves­pa­s­i­a­nus) in 70 n.Chr. een al vier jaar duren­de opstand van Joden in Pales­ti­na neer. Een­maal terug in Rome ver­leen­de de Romein­se Senaat toe­stem­ming aan Ves­pa­s­i­a­nus en Titus voor een tri­om­focht over de Via Sacra (Hei­li­ge weg). Nadat zowel Ves­pa­s­i­a­nus als­ook Titus die hem als kei­zer was opge­volgd gestor­ven waren, was het Domi­tia­nus (de twee­de zoon van Ves­pa­s­i­a­nus) die tot kei­zer werd ver­ko­zen. Hij gaf opdracht tot het oprich­ten van een impo­san­te tri­omf­boog om de held­haf­ti­ge daden en sta­tus van zijn fami­lie vast te leggen. 


Toen op 12 mei:
2014 — Ik werd geïn­ter­viewd door Pauw of Wit­te­man.
2013 — Ik had weer een nieu­we 50books vraag verzonnen.

Geef een antwoord