Essentiële levenszaken, het Tempietto en de koekoek

Essen­ti­ë­le levens­za­ken:
Ook voor Ilja Leo­nard Pfe­ijf­fer is het een raad­sel: “Hoe kun je in hemels­naam vol­hou­den dat hoe­ren­lo­pen min­der risi­co­vol is dan the­a­ter­be­zoek?” => Lees zijn column op hpdetijd.nl


Cul­tuur­we­ten­schap­pen:
Het vol­gen­de object op de lijst is het Tem­piet­to. Dit klei­ne tem­pel­tje staat op de bin­nen­plaats van het kloos­ter­com­plex van San Pie­tro in Mon­to­rio, gele­gen op de Jani­cu­lum — een van de zeven heu­vels van Rome.

Tem­piet­to — 1502(?)-1514, Dona­to Braman­te
Afbeel­ding: James Strin­ger | Flickr [Cre­a­ti­ve Commons]

Vol­gens over­le­ve­ring is het de plaats waar het kruis heeft gestaan waar­aan Pet­rus omge­keerd is gekrui­sigd. Waar­schijn­lijk is de tem­pel in opdracht van paus Juli­us II gebouwd als onder­deel van een gro­ter bouw­pro­ject gericht op Pet­rus als de grond­leg­ger van het chris­te­lij­ke Rome. Eigen­lijk zou de tem­pel het cen­trum zijn van een ron­de kloos­ter­gang met nog eens zes­tien zui­len, maar dat is nooit als zoda­nig gerealiseerd. 

De koe­koek is weer in het land:
Tij­dens het tui­nie­ren deze och­tend hoor­den we ‘m weer. De koe­koek. Mis­schien was hij er al eer­der, maar ons viel het van­daag pas op. Heer­lijk geluid.


Toen op 13 mei:
2018 — Ik kreeg extra meters van mijn hard­loop app.
2015 — Ik zag mijn vader waar ik hem niet ver­wacht had.
2011 — Ik raak­te aan de blogborrelpraat.

Geef een antwoord