De Halbe Zijlstrawisseltrofee, voorbereiding feestje en een grafmonument

De Hal­be Zijl­stra­wis­sel­tro­fee:
En nog maar weer eens een column vol ver­ont­waar­di­ging over het dédain waar­mee de cul­tu­re­le sec­tor afge­daan wordt als zijn­de niet-essen­ti­eel. Dit­maal door Chris­ti­aan Weijts in NRC.

De onder­bou­wing beperkt zich tot de onder­buik van Hugo de Jon­ge, die glans­rijk afste­vent op de Hal­be Zijl­stra­wis­sel­tro­fee, met type­rin­gen als „ver­tier van een enke­ling”, „je kunt ook een dvd opzet­ten”. Dins­dag breid­de hij dit reper­toi­re uit met deze impro­vi­sa­tie in het vra­gen­rond­je: „We zijn alle­maal kunst­lief­heb­ber tot en met en we gaan graag naar een the­a­ter en naar een muse­um. Maar als je een dag zon­der zou moe­ten, kan dat.”


40 jaar:
Onze doch­ter vier­de afge­lo­pen maan­dag haar 40ste ver­jaar­dag. Hoe­wel, vie­ren? We weten alle­maal inmid­dels uit erva­ring hoe beperkt de moge­lijk­he­den bin­nen een lock­down zijn om een feest­je te bou­wen. Zo goed als nihil. Om toch deze bij­zon­de­re mijl­paal niet hele­maal zon­der aan­dacht voor­bij te laten gaan heb­ben we een ver­ras­sing voor haar in gedach­ten. En wel komen­de zater­dag. Ze weet van niets en is nu een paar daag­jes met haar kin­de­ren op vakan­tie ter­wijl de voor­be­rei­din­gen vol­op bezig zijn. 


Cul­tuur­we­ten­schap­pen:
Nog tij­dens zijn leven gaf paus Juli­us II (1443–1513, paus 1503–1513) in 1505 opdracht aan Miche­lan­ge­lo om een graf­mo­nu­ment voor hem te bou­wen. Het plan was om na vijf jaar het monu­ment op te leve­ren. Uit­ein­de­lijk duur­de het tot 1545 voor­dat het monu­ment vol­tooid was. In de loop van al die jaren werd het ont­werp meer­de­re keren dras­tisch gewij­zigd wat dui­de­lijk te zien is. Ook de loca­tie werd gewij­zigd. Niet in de Sint-Pie­ter vond Juli­us II zijn laat­ste rust­plaats maar in de San Pie­tro in Vin­co­li, de kerk waar hij als kar­di­naal zijn zetel had gehad. 

Het beeld van Mozes, pro­mi­nent aan­we­zig voor­aan in het mid­den was bedoeld als onder­deel van een veel gro­ter en vrij­staand praal­graf dat in de Sint-Pie­ter zou komen en valt als zoda­nig uit de toon ten opzich­te van de ande­re figu­ren. Het graf­mo­nu­ment zoals het zijn bestem­ming kreeg in de San Pie­tro is een vrij vlak wand­graf gewor­den waar­bij de paus lig­gend op een sar­co­faag te zien is. 

Het graf­mo­nu­ment voor paus Juli­us II — 1505–1545, Miche­lan­ge­lo Buo­nar­ro­ti
Afbeel­ding: Jörg Bitt­ner Unna | Wiki­me­dia [Cre­a­ti­ve Commons]
Afbeel­ding: Jörg Bitt­ner Unna | Wiki­me­dia [Cre­a­ti­ve Commons]

Toen op 14 mei:
2016 — Ik ging naar een feest­je en wie ik daar toch zag.
2015 — Ik kreeg een incom­pleet boek opge­stuurd.
2014 — Ik deed twee boe­ken in de uit­ver­koop.
2011 — Ik ben eraan gewend geraakt en dat was nooit de bedoeling.