Drive-by party en de apotheose van Homerus

Het weer werk­te niet altijd mee maar de gas­ten wel. Van­daag was de dag dat we onze doch­ter met val­se voor­wend­se­len had­den gelokt om naar ons te komen alwaar ze een mooi plek­je kreeg toe­be­deeld op het over­dek­te ter­ras rij­ke­lijk ver­sierd met slin­gers en balon­nen. Van­af het mid­dag­uur arri­veer­de er onge­veer elk half uur een auto met gezins­le­den die op gepas­te afstand op het ter­ras kon­den aan­schui­ven om een gebak­je te komen eten. Alles in de bui­ten­lucht en vol­ko­men coro­na-proof kon­den we haar op deze manier toch nog een ‘feest­je’ geven.


Cul­tuur­we­ten­schap­pen:
In het schil­de­rij dat van­daag op mijn lijst stond om nader te bekij­ken zien we Home­rus die op een troon geze­ten door Nikè, godin van de over­win­ning, gelau­werd wordt. Hij is omringd door 45 per­so­nen uit de klas­sie­ke Griek­se en Romein­se oud­heid, maar ook uit de meer recen­te wes­ter­se geschie­de­nis. Het zijn voor­na­me­lijk filo­so­fen, schrij­vers, schil­ders, beeld­hou­wers, muzi­kan­ten, com­po­nis­ten en staats­lie­den. De schil­der van dit alles is Jean-Augus­te-Domi­ni­que Ingres (1780–1867). Eén van de inter­pre­ta­ties van wat Ingres voor ogen had met dit schil­de­rij is van Jan Emmens die stelt dat Home­rus, ‘het eer­ste, en daar­om in eigen­lij­ke zin eni­ge oor­spron­ke­lij­ke genie [is] dat de Euro­pe­se mens­heid kent’. Door Home­rus op te nemen in de goden­we­reld wor­den tege­lij­ker­tijd ‘alle gro­te gees­ten’ die van hem ‘stam­men’ mee­ge­no­men. Ingres zelf gaf aan dat Rafa­ël zijn belang­rijk­ste voor­beeld was en die zien we op links afge­beeld aan de hand geno­men door de legen­da­ri­sche schil­der Apelles. 

De apo­the­o­se van Home­rus — 1827, Jean-Augus­te-Domi­ni­que Ingres

Toen op 15 mei:
2020 — Ik nam afscheid.
2019 — Ik las Otmars zonen maar wil­de ver­der gaan met De Sade.
2018 — Ik vroeg me af wat nu 250 woor­den was.
2015 — Ik las Het regen­de vogels.
2014 — Ik las Een vrouw op 1000 gra­den.
2012 — Ik nam een foto in het kader van Pic­tu­re Today en #PHOT.
2011 — Ik had moei­te met de gas­ten­lijst voor een feestje.