Peilfout, beeldhouwkunst, Anna Karenina en een rondje rennen

Bene­den alle pijl:
Een ech­te ’taal­na­zi’ ben ik niet. Daar­voor heb ik toch te wei­nig opge­let tij­dens de les­sen Neder­land­se spel­ling en gram­ma­ti­ca. Wel is mijn taal­ge­voel goed genoeg ont­wik­keld om de echt opval­len­de mis­sers tij­dig te spot­ten. Zo ook deze op de site van dag­blad Trouw. Bin­nen enke­le minu­ten was het trou­wens alweer gecorrigeerd.


Cul­tuur­we­ten­schap­pen:
Van­daag begon­nen in hoofd­stuk 5 ‘Artis­tie­ke expres­sie en maat­schap­pe­lij­ke func­ties. Beeld­houw­kunst in de Grieks-Romein­se oud­heid’ dat voor deze week op het pro­gram­ma staat. Ik volg mijn stan­daard­rou­ti­ne en lees aller­eerst het vol­le­di­ge (in dit geval niet zo lan­ge) hoofd­stuk door om een beeld te krij­gen van de behan­del­de stof en inde­ling. Dat ziet er als volgt uit: 

 • alge­me­ne inleiding
 • voor­ge­schie­de­nis
  • van nieu­we steen­tijd tot de archa­ï­sche periode
 • Griek­se beeld­houw­kunst: bron­nen, mate­ri­a­len en technieken
 • func­tie, plaats en vorm
  • artis­tie­ke waardering
 • tra­di­tie en ver­nieu­wing in de Griek­se en Romein­se beeldhouwkunst
  • por­tret­ten en sarcofagen

Ver­vol­gens lees ik het hoofd­stuk nog­maals rus­tig door en mar­keer met een pot­lood de voor mij op dit moment belang­rijk­ste pas­sa­ges. Mor­gen ga ik ver­der met het maken van een samen­vat­ting en het opzoe­ken van de met een aste­risk gemerk­te begrippen.

Treu­ren­de Athe­na — cir­ca 470–450 v.Chr.
mar­mer, h. 54 cm, Akro­po­lis Muse­um, Athene

Lezen — Fic­tie: 
Anna Kare­ni­na, Tol­stoj (blz. 601–621): Anna is aller­eerst diep gekrenkt wan­neer zij te horen krijgt dat er niet wordt inge­gaan op het ver­zoek haar zoon te mogen zien. Als later ten­slot­te een afwij­zing volgt ver­zint zij een plan om hem toch te zien door in alle vroeg­te het huis te bezoe­ken voor­dat Alek­sej Karen­in ont­waakt is. Wron­ski merkt onder­tus­sen dat ze van­we­ge hun rela­tie niet meer wel­kom zijn in de hoog­ste ade­lij­ke krin­gen. Zelfs bin­nen zijn fami­lie ligt de zaak erg gevoe­lig en kan hij op wei­nig begrip of mede­le­ven rekenen.


Hard­lo­pen 5km : 
Iet­wat ver­keerd geti­med kwam ik tij­dens het ren­nen in een flin­ke regen­bui terecht die de pret niet mocht druk­ken. Er stond niet zo heel veel wind en daar­om was het al met al een lek­ker rondje.


Toen op 17 mei:
2015 — Ik ver­zon een nieu­we 50books vraag.
2014 — Ik wist weer waar­om ik zo’n hekel heb aan het WK voet­bal.
2013 — Ik plaatste het twee­de deel van de regels van het spel.
2011 — Ik ver­plaatste me in een zeer fou­te mijn­heer.
2009 — Ik schreef een nieu­we bij­dra­ge voor de Reünie.