Wat moet ik me voorstellen bij vorm?

Op het forum van de OU beho­ren­de bij de cur­sus Inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis 2 gaf een mede­stu­dent aan de vol­gen­de pas­sa­ge in hoofd­stuk 5 niet hele­maal te begrijpen: 

Over tech­nie­ken en de toe­pas­sing van mate­ri­a­len zijn recen­te­lijk veel nieu­we inzich­ten ver­wor­ven dank­zij natuur­kun­di­ge ana­ly­ses. Voor­al ten aan­zien van de her­komst van mate­ri­aal en vorm en de de date­ring heb­ben nieu­we gege­vens geleid tot her­zie­ning van bestaan­de inzichten.

blz. 145 — Manie­ren van kijken

Dit was zijn pro­bleem: “Her­komst van het mate­ri­aal en date­ring kan ik begrij­pen maar wat moet ik me voor­stel­len bij ‘vorm’? Waar­schijn­lijk zie ik iets sim­pels over het hoofd.”

Scherp opge­merkt. Zelf had ik er de eer­ste keer over­heen gele­zen en bij het maken van een samen­vat­ting had ik deze para­graaf wel mee­ge­no­men, maar opnieuw niet stil­ge­staan bij het feit hoe natuur­kun­di­ge ana­ly­ses meer inzicht zou­den kun­nen geven in juist de vorm van een kunst­voor­werp. Getui­ge de eer­ste reac­tie op het forum bleek dat nog best een moei­lijk te beant­woor­den vraag. Ik besloot mijn eigen eer­ste inge­ving ook te delen. Zou het kun­nen dat door het inzet­ten van nieu­we ana­ly­se­tech­nie­ken bij een beeld­houw­werk te zien is dat er zwak­ke plek­ken in het mate­ri­aal zijn waar de beeld­hou­wer van een oor­spron­ke­lijk plan moet afwij­ken en aldus ein­digt met een vorm die ‘gestuurd’ is door de (on)mogelijkheden van het gebruik­te materiaal?


Toen op 18 mei:
2019 — Ik vond een eitje in de tuin. Of beter gezegd, een eier­schaal.
2013 — Ik wist het even niet meer.


Geef een antwoord