De ene definitie van fries is de andere niet

Cul­tuur­we­ten­schap­pen:
Opnieuw een fries te bestu­de­ren van­daag. Nu van het mau­so­le­um van Hali­kar­nas­sos. Gis­ter deel­de ik de defi­ni­tie van ‘fries’ zoals die te vin­den is op wiki­pe­dia. De defi­ni­tie in de ver­kla­ren­de woor­den­lijst die bij de cur­sus hoort is dege­ne die wij geacht wor­den te leren en is geheel anders van opzet: 

fries: bij een tem­pel de, meest­al gebeeld­houw­de, rand boven de > archi­traaf; in de > Dori­sche orde ver­deeld in > tri­glie­fen en > met­open, in de > Ioni­sche orde een door­lo­pen­de band van figu­ren [dl. 1, nr. 1; dl. 2, afb. 10.3, 10.13, 10.14]. Ook gebruikt bij bij­voor­beeld > alta­ren en mau­so­lea [dl. 1, nr. 2].

De vet­ge­druk­te woor­den in de uit­leg bij het begrip ‘fries’ zijn ook begrip­pen die we moe­ten ken­nen, dus voor je het weet begin je met het opzoe­ken van een nieuw begrip en ein­dig je met een lan­ge lijst. Dat maakt dat de voort­gang van het stu­de­ren af en toe wat lang­za­mer gaat dan voor­af ingeschat. 

Fries van het mau­so­le­um van Hali­kar­nas­sos (frag­ment), cir­ca 365–345 v.Chr. — Sko­pas van Paros, Bry­axis, Leo­cha­res en Timo­theus
oor­spron­ke­lijk beschil­derd mar­mer, 89 cm hoog; de sok­kel waar­te­gen het reli­ëf was geplaatst meet 38,4 x 32 m

Op het fries, dat rond­om de vier zij­den van het mau­so­le­um was aan­ge­bracht, is de expe­di­tie te zien van de Grie­ken tegen de Ama­zo­nen. Er zijn ver­schil­len in stijl en afwer­king zicht­baar die waar­schijn­lijk ver­band hou­den met het feit dat vol­gens de over­le­ve­ring vier beeld­hou­wers ieder voor een zij­de ver­ant­woor­de­lijk was. 

Wat dui­de­lijk opvalt in ver­ge­lij­king met het Par­the­non­fries van gis­ter is de leven­di­ge dyna­miek van de uit­ge­beel­de figu­ren. Oor­spron­ke­lijk was de vlak­ke ach­ter­grond blauw gekleurd en waren de figu­ren ook beschil­derd. Ver­der was er brons gebruikt om uit­ste­ken­de gedeel­ten te accentueren. 

Fries van het mau­so­le­um van Hali­kar­nas­sos (frag­ment)

Toen op 20 mei:
2016 — Ik liep een rond­je over een trim­baan in aan­leg.
2013 — Ik werd uit­ge­ko­zen voor een foto­cur­sus.
2012 — Ik las dat het boek ten dode opge­schre­ven was.
2010 — Ik onder­ging een body-check.


Geef een antwoord