Ruiterstandbeeld, Wolf Hall en hardlopen

Een grap­pi­ge anek­do­te met betrek­king tot het rui­ter­stand­beeld van Mar­cus Aure­li­us is dat er tot ver in de mid­del­eeu­wen spra­ke was van een per­soons­ver­wis­se­ling. Men dacht dat het hier de eer­ste chris­te­lij­ke kei­zer Con­stan­tijn de Gro­te (cir­ca 280–337, kei­zer 306–337) betrof van­we­ge het ‘zegen­de gebaar’ dat gezien werd in de uit­ge­strek­te rech­ter­arm. Onder­zoek door mid­del van ver­ge­lij­kin­gen met por­tret­ten van heer­sers op mun­ten uit de Romein­se tijd wees ech­ter uit dat het hier gaat om Mar­cus Aure­li­us (121–180, kei­zer 161–180). De per­soons­ver­wis­se­ling heeft ervoor gezorgd dat het beeld niet werd ver­nie­tigd in een smelt­over wat het lot was van de mees­te bron­zen beel­den uit de oudheid.

Rui­ter­stand­beeld van Mar­cus Aure­li­us, na 162 — maker onbe­kend
brons, ver­guld, h. 4,24 m, l. 3,87 m

Lezen — Fic­tie: 
Wolf Hall, Hila­ry Man­tel (blz. 33–66): Nadat we ken­nis­ge­maakt heb­ben met het plaats­je Put­ney in 1500 waar Tho­mas Crom­well zijn geweld­da­di­ge vader ont­vlucht door de over­steek naar het Euro­pe­se vas­te­land te maken, nemen we een sprong naar 1527 waar we Tho­mas opnieuw terug­zien, nu als advi­seur van kar­di­naal Wol­sey. Deze laat­ste was een invloed­rijk man aan het konink­lijk hof, waar koning Hen­drik VIII zich lie­ver bezig­hield met de jacht (op die­ren en vrou­wen, zo ver­meld wiki­pe­dia) dan met staats­za­ken. Hen­drik VIII is getrouwd met Catha­ri­na van Ara­gon die eer­der getrouwd was geweest met de oude­re broer van Hen­drik die ech­ter vroeg­tij­dig kwam te over­lij­den aan een infec­tie­ziek­te. Omdat het Catha­ri­na niet lukt een gezon­de zoon het leven te geven, maar slechts een doch­ter, wil Hen­drik het huwe­lijk laten ont­bin­den. En dat bezorgt Wol­sey, en indi­rect Crom­well veel hoofdbrekens.


Hard­lo­pen — 5,5 km: 
Door­de­weeks was het er weer niet van geko­men. Voor­na­me­lijk van­we­ge de lan­ge werk­da­gen en het slech­te weer. Hier regen­de het ten­min­ste zowat onaf­ge­bro­ken de afge­lo­pen week. Deze namid­dag klaar­de het dan ein­de­lijk op en greep ik de gele­gen­heid om er even tus­sen­uit te rennen. 


Toen op 23 mei:
2018 — Ik zag op tijd dat we een lek had­den.
2016 — Ik instal­leer­de een calo­rie­ën­tel­ler en wat ik toen toch zag.
2015 — Ik was een loser op de zaterdagochtend.


Geef een antwoord