Online publieke ruimte, sarcofagen en Wolf Hall

In NRC schrij­ven Mariet­je Schaake en Mar­leen Stik­ker geza­men­lijk een oproep aan de NPO om zich­zelf als orga­ni­sa­tie meer te rich­ten op het sti­mu­le­ren van inter­ac­tie in plaats van alleen maar een­zij­dig te zen­den. Ook dient het zich niet lan­ger te bedie­nen van een­zelf­de ‘pri­va­cy­schen­den­de sur­veil­lan­ce­tech­no­lo­gie’ als gebruikt door de Big Tech-partijen.


Cul­tuur­we­ten­schap­pen:
Het was de Romein­se kei­zer Con­stan­tijn (cir­ca 280–337, kei­zer 306–337) die zich bekeer­de tot het chris­te­lij­ke geloof en de hoofd­stad ver­plaatste naar een nieuw te bou­wen stad aan de Bos­po­rus, Con­stan­ti­no­pel. Door het niet lan­ger straf­baar stel­len van het open­baar belij­den van het chris­te­lijk geloof zien we gaan­de­weg steeds meer dui­de­lij­ke invloe­den van het chris­ten­dom in de beel­den­de kunst. Een goed voor­beeld zijn de sar­co­fa­gen (ste­nen doods­kis­ten), en een van de bekend­ste uit de 4de eeuw is die van Juni­us Bas­sus, pre­fect van de stad Rome. 

Ondanks de toe­ge­no­men tole­ran­tie ten opzich­te van het chris­ten­dom was het nog lang niet zo dat ieder­een de over­stap had gemaakt. Het werd veel­al in het open­baar bele­den, maar pri­vé bleef men bij het het oude geloof. Deze ambi­va­len­te hou­ding is te her­ken­nen in de reli­ëfs van deze sarcofaag: 

Bij de keu­ze voor deze sar­co­faag heeft Juni­us of heb­ben zijn nabe­staan­den geko­zen voor het chris­ten­dom als lei­draad voor de deco­ra­ties, zon­der ech­ter de oude­re Romein­se tra­di­ties geheel te ver­on­acht­za­men. De vor­men­taal van de reli­ëfs is Romeins; chris­te­lij­ke motie­ven zijn eraan toegevoegd.

blz. 51, Inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis [1] — 101 hoog­te­pun­ten van de Wes­ter­se kunst

Een voor­beeld hier­van dat aan­ge­haald wordt is de weer­ga­ve van Eva (links­on­der in het twee­de seg­ment naast Adam) als een kui­se Venus waar­bij het beeld­mo­tief terug­gaat naar de Venus van Knidos van Praxi­te­les uit cir­ca 350 v.Chr. Ook het seg­ment ernaast met de intocht van Chris­tus op een ezel in Jeru­za­lem is weer ont­leent aan het Romein­se the­ma van de adven­tus, de intocht van een kei­zer in een stad. 

Sar­co­faag van Juni­us Bas­sus, cir­ca 359, maker onbe­kend
mar­mer, 117 cm hoog, 241 cm breed, 126 cm diep

Lezen — Fic­tie: 
Wolf Hall, Hila­ry Man­tel (blz. 66–100): De kar­di­naal is in onge­na­de geval­len bij de koning, en om een en ander beter te dui­den krij­gen we een over­zicht te lezen van hoe de koning gezwicht is voor Anne Boleyn. 

Toen op 24 mei:
2020 — Ik las dat de lock­down voor som­mi­ge min­der lock is dan voor ande­ren.
2016 — Ik leg­de een ver­band tus­sen de nieu­we invoeg­strook op de A12 en een pro­bleem op het werk.
2015 — Ik schreef mijn zon­dag­se 50books vraag.
2014 — Ik min­der­de.
2012 — Ik was van plan meer te gaan blog­gen.
2010 — Ik las Jouw gezicht mor­gen.


Geef een antwoord